กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครสอบราชการนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา [ 22 พ.ค. – 12 มิ.ย. 58 ]

เปิดอ่าน 7,746 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครสอบราชการนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบกมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 60 อัตราดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ประจำ กรมการขนส่งทหารบก (พลขบรถ)  จำนวน 60 อัตรา (เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ห้วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2558 แล้วจะต้องปรับย้ายไปรับราชการในส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 รับเฉพาะทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็นการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า / สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.2 สามารถขับรถยนต์ได้ดี และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น
2.3 เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาเของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม
2.5 งดรับนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร  (จะต้องนำหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนามาแสดง)
3.1 บัตรประจำตัวประชาชนของผุ้สมัคร
3.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
3.4 สำเนาใบสำคัญทางทหารกองหนุน  เช่น สด.8 สด. 9  หนังสือรับรองการปลดของหน่วย
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
3.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล  ใบมรณะบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี)

4. กำหนดการรับสมัคร 
4.1 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์  เขตดุสิต  กทม. ตั้งแต่วันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-241-0959 และ โทร (ทหาร) 94515
4.2 ประกาศรายชื่อเข้าสอบและสถานที่สอบ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 25558 เวลา 13.00 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์  เขตดุสิต  กทม.

5. กำหนดการสอบคัดเลือก
5.1 สอบคัดเลือกรอบ 1 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558
5.2 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สิบรอบ 2 จำนวน 120 นาย ตามลำดับผลสอบ
5.3 สอบคัดเลือกรอบ 2 ทดสอบร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก (ให้เตรียมชุดกีฬา)
5.4 สอบคัดเลือกรอบ 2 ทดสอบ ปฏิบัติ  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ สนามทดสอบขับรถยนต์ทหาร โรงเรียนทหารขนส่ง  กรมการขนส่งทหารบก  (บริเวณวัดสลักเหนือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ระเบียบการสอบกรมการขนส่งทหารบกรับสมัครสอบราชการนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครสอบราชการนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา [ 22 พ.ค. – 12 มิ.ย. 58 ]