กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 40 อัตรา

เปิดอ่าน 3,111 views

แชร์ข่าวนี้ ประกาศกรมการขนส่งทหารบก


รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน ชาย-หญิง อายุ 18 – 45 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 1. กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนเพื่อสอบคักเลือกเป็นพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 อัตรา ดังนี้
  1.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ      จำนวน 11 อัตรา ( ชาย, หญิง)
  1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 3 อัตรา ( ชาย,หญิง)
  1.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มพนักงานตอนรับ   จำนวน 4 อัตรา (หญิง)
  1.4 กลุ่มที่ 4 กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง (ช่างยนต์)  จำนวน 12 อัตรา  (ชาย)
  1.5 กลุ่มที่ 5 กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง (ช่างทั่วไป)  จำนวน 10 อัตรา (ชาย)
 2. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  รับสมัครสอบงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 40 อัตรา

  รับสมัครสอบงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 40 อัตรา

  2.1 มีสัญชาติไทย  และบิดา มารดา ผู้มีให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือ นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผุ้มีสัญชาติโดยกำเนิดก็ได้
  2.2 รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2512-2542 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2515 ถึง 31 ธ.ค.2542 )
  2.3 ประเภทชาย  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม.ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 5 มาแล้ว (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 2,3 และ 4)
  2.3.2 ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก  ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2539 -2540 ซึ้งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี พ.ศ. 2560 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 ซม. ขนาดรอบอก 75/79 ซม. ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมการขนส่งทหารบกวัดได้
  2.3.3 ไม่รับสมัครผู้ที่ไดรับการผ่อนผันการตรวจเลือก
  2.4 ประเภทหญิง    ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และ มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 ซม. ขึ้นไป

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
  3.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สามารถพิมพ์ดีดี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  3.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนันกงานการเงินและบัญชี  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี , การเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศ
  3.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มพนักงานต้อนรับ  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเที่ยบเท่าขึ้นไป   มีบุคลิกภาพดี มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และมีอัตราส่วนสัมพันธ์ ส่วนสูงลบด้วยน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 110 ซม. ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ  เป็นผุ้ที่เกิดใน พ.ศ. 2532-2542 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบบริบูรณ์ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  3.4 กลุ่มที่ 4 กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง ( ช่างยนต์) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) เฑาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) , สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง และสาขาวิชาโลหะ
  3.5 กลุ่มที่ 5 กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง (ทั่วไป) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
 4. วิธีการปฏิบัติในการสมัคร
  – ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพันธิ แขยงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-241-0959 และ โทร ทบ.(ทหาร) 94512
 5. หลักฐานประกอบการสมัคร
  5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้สมัคร พร้อมฉบับจริง
  5.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร, หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) พร้อมฉบับจริง
  5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผุ้สมัคร และ บิดา- มารดา พร้อมตัวจริง
  5.4 สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน เช่น สด8
  5.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 3X4 ซม. (2 นิ้ว) จำนวน 6 รูป
  5.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากโรงพยาบาลทหารซึ่งตรวจจากแพทย์ทหารประจำการ (ผลการตรวจไม่เกิน 3 เดือน)
รับสมัครสอบงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 40 อัตรา

กดติดตามเราได้ที่ :

Fanpage ::   www.facebook.com/jobs.army
กลุ่ม ::  www.facebook.com/groups/jobsarmy

งานราชการ, สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบงานราชการ ชาย-หญิง จำนวน 40 อัตรา