กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา [2-6 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 417 views

แชร์ข่าวนี้

 

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง  นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานทั่วไป  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
       อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้

1.2 ตำแหน่ง  นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)  กลุ่มงานทั่วไป  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

1.3 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานขนส่ง  กลุ่มงานบริการ  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
อัตราว่าง  1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้

1.4 ตำแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ  กลุ่มงานเทคนิค  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
 อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

1.5 ตำแหน่ง  นายช่างโยธา    กลุ่มงานเทคนิค  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

1.6 ตำแหน่ง  นายช่างก่อสร้าง    กลุ่มงานเทคนิค  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
 อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้ ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

1.7 ตำแหน่ง  ครูฝึกหัดขับรถ    กลุ่มงานบริการ  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
 อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

1.8 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    กลุ่มงานบริการ  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

1.9 ตำแหน่ง  นายช่างตรวจสภาพรถ    กลุ่มงานเทคนิค  ปฏิบัติงานส่วนกลาง  กรมการขนส่งทางบก
อัตราว่าง  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. การรับสมัคร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร     สมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต  ผ่าน http://job.dlt.go.th  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียด ข่าวรับสมัครงานพนักงานราชการนี้ เพิ่มเติม

กรมการบินพลเรือประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 6 มิ.ย. นี้  รายละเอียด สมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา [2-6 มิ.ย.57]