กรมการทหารช่างรับสมัครสอบทหารช่าง จำนวน 100 อัตรา [12-15 ก.พ.2558]

เปิดอ่าน 3,327 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการทหารช่างรับสมัครสอบทหารช่าง

กรมการทหารช่างรับสมัครสอบทหารช่าง

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 100 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณวุฒิ
     1.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ช่างกล , ช่างกลโรงงาน จำนวน 21 อัตรา
     1.2  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน 15 อัตรา
     1.3  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ช่างเชื่อม หรือ ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม  สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 14 อัตรา
     1.4  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23 อัตรา
     1.5  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา ช่างยนต์  จำนวน  27 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชาย หรือ ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) หรือทหารกองเกิน ซึ่งเป็นบุคคลจำพวกที่ 1 
     2.3 มีสัญชาติไทย
     2.4 มีรูปร่าง อวัยวะ ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตาม ผนวก ก.
     2.5 บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่มผ้า และมีลักษณะที่ไม่มีขนาดใหญ่จนน่าเกลียด ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  3 ฉบับ
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  และมารดา   อย่างละ  3 ฉบับ
     3.3 สำเนาใบสูติบัตร    จำนวน 3 ฉบับ
     3.4 หลักฐานอื่น ๆ (เช่นการเปลี่ยนชื่อ สกุล  ของผู้สมัคร บิดา มารดา ใบมรณบัตร บิดา  หรือ มารดา (ถ้ามี)   จำนวน 3 ฉบับ
     3.5 สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ของบิดา มารดา (ถ้ามี )  จำนวน  3 ฉบับ
     3.6 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา  (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันรับสมัคร เท่านั้น)   จำนวน 3 ฉบับ
     3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  จำนวน 4 รูป  
     3.8 ใบสำคัญทางทหาร   จำนวน   3 ฉบับ 

4. กำหนดการรับสมัคร
     4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 โดยสมัครด้วยตนเอง  เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ สโมสรนายทหารระทวน ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โทร 032-337014 และ 032-337388 ต่อ 53125  
     4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และทางเว็บไซต์ของกรมการทหารช่าง  http://www.engrdept.com

5. การสอบและการให้คะแนน
     5.1 สอบภาควิชาการ (80 คะแนน) 

รายละเอียด  กรมการทหารช่างรับสมัครสอบทหารช่าง จำนวน 100 อัตรา [12-15 ก.พ.2558]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการทหารช่างรับสมัครสอบทหารช่าง จำนวน 100 อัตรา [12-15 ก.พ.2558]