กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 100 อัตรา [16 – 27 มี.ค.58]

เปิดอ่าน 8,065 views

แชร์ข่าวนี้

 

กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 100 อัตราเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มี.ค.58

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดสอบ
     1..1 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างกล ,ช่างกลโรงงาน จํานวน 21 อัตรา
     1.2 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้างจํานวน 15 อัตรา
     1.3 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม ,หรือ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จํานวน 14 อัตรา
     1.4 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 23 อัตรา
     1.5 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์จํานวน 27 อัตรา
     1.6 ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเขารับราชการขางตน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่สําหรับผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดจะตองสําเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กําหนดไวขางตนดวย มิฉะนั้นจะไมรับสมัคร และจะเรียกรองสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยูไมได (งดรับสมัครผูที่อยูในระหวางรอผลการศึกษา หรือยังไมไดรับการอนุมัติใหจบการศึกษา)

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน หรือผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 3 จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 25 ป (พ.ศ.ปจจุบันลบดวยพ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเปนบุคคลจําพวกที่ 1
2.2 ผูสมัคร ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
2.4 งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2537 ซึ่งจะตองเขารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.5 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหารไมเปนโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งไมสามารถรับราชการทหารไดตาม ผนวก ก
2.6 บุคคลที่มีรอยสักตามรางกาย ตองอยูภายในรมผา และมีลักษณะที่ไมมีขนาดใหญจนนาเกลียด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2.7 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการทหารมากอน
2.8 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัวหรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษา
2.9 ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
2.10 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ สําหรับผูที่มีประวัติคดีอาญาและไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการ และไมแจงใหเจาหนาที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือวาผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก กองทัพบกจะดําเนินการปลดออกจากราชการในภายหลังได้

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวยตนเอง และนําฉบับจริงมาแสดงดวย ( งดรับสมัครผูที่มีหลักฐานไมครบถวน / ไมสมบูรณ)
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
3.2 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา มารดา อยางละ 2 ฉบับ
3.3 สําเนาใบสูติบัตร จํานวน 2 ฉบับ
3.4 หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดา มารดา (ถามี)
และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
3.5 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยาของ บิดา มารดา (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
3.6 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุวาสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
(ตองระบุวาอนุมัติใหจบการศึกษากอนวันรับสมัครเทานั้น)
3.7 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน)
3.8 ใบสําคัญทางทหาร จํานวน 2 ฉบับ
3.8.1 ผูที่อายุยังไมถึงเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหาร ใชสําเนาหนังสือสําคัญ
(สด.9) พรอมฉบับจริง และตองมีรางกายสมบูรณดีไมขัดตอพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
3.8.2 ผูที่ผานการเปนทหารกองประจําการ ใชสําเนาหนังสือสําคัญ (สด.๘) และ
หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
3.8.3 ผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชนปที่ 3 จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ใช
สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.8) และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
3.8.4 บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว ใชสําเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) พรอมฉบับจริง รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจเลือกระบุวาเปนคนจําพวกที่ 1

4 . วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 โดยสมัครดวยตนเอง เวลา 09.00-16.00  น. (เวนวันหยุดราชการ) ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี    อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท 032-337014 และ 032-337388 ตอ 53125   การแตงกาย เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่  30  มีนาคม    2558  ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษีอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซตของกรมการทหารชาง (www.engrdept.com)

5. การสอบ
5.1 สอบภาควิชาการ (80 คะแนน) แบงออกเปนสองภาค ดังนี้.-
5.1.1 ภาคทฤษฏีใชคัดเลือกผูสมัครสอบคัดเลือกที่มีคะแนนสูงสุดตามสาขาวิชา ดังนี้
5.1.1.1 ทฤษฏีชางตามสาขาวิชา (รอยละ 50 ของภาควิชาการ)
5.1.1.2 ความรูทั่วไป (รอยละ 10 ของภาควิชาการ)
5.1.1.3  วิชาทหาร (รอยละ 10 ของภาควิชาการ)
5.1.2  ภาคปฏิบัติตามสาขาวิชา (รอยละ 30 ของภาควิชาการ) เฉพาะผูที่ผานการ
สอบคัดเลือกภาคทฤษฏีเทานั้น
5.2 สอบสัมภาษณ (10 คะแนน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฏีเทานั้น
5.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย (10 คะแนน) และตองผานเกณฑทบ. รอยละ 50
(ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่ง 800 เมตร อัตราสวนการใหคะแนน 3: 3 : 4 ตามลําดับ รายละเอียดตาม ผนวก ข) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาคทฤษฏีเทานั้น

6. รายละเอียดเพิ่มเติม   สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 0 3233 7014 และ 0 3233 7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 531125 ในวันและเวลาราชการ

ระเบียบการเพิ่มเติม   กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหาร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 100 อัตรา [16 – 27 มี.ค.58]