กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหารเหล่าทหารช่าง 100 อัตรา [ 14-24 ม.ค.58 ]

เปิดอ่าน 8,000 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหารเหล่าทหารช่าง 100 อัตรา

กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหารเหล่าทหารช่าง 100 อัตรา

กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหารเหล่าทหารช่าง 100 อัตรา  ด้วยกรมการทหารช่างมีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวน  จำนวน 100 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี ๖ พ.ศ. 2557 – พ.ศ.เกิด)
     2.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือ
     2.3 เป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่าง ที่รับราชการมาแล้วอน่งน้อย 1 ปี นับถึง 30 เมษายน 2558 และจะครบกำหนดปลอดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือ
     2.4 เป็นทหารกองหนุนที่แต่งกายกองทัพบก และรับราชการเหล่าทหารช่างไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่หน่อยนอกกองทัพบก
     2.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (งดรับสม้ครผู้ที่อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษา)
     2.6 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
     2.7 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดารเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
     2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่างทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่งากายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
     2.9 มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
     2.10 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทรวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
     2.11 บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่วมผ้าและมีลักษณะที่ไม่มีขนาดใหญ่จน่าเกลี่ยด ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 3 ฉบับ
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา  มารดา  อย่างละ 3 ฉบับ
     3.4 สำเนาใบสูติบัตร   จำนวน 3 ฉบับ
     3.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ของผู้สมัคร  บิดา มารดา (ถ้ามี)  จำนวน 3 ฉบับ
     3.6 สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา  จำนวน  3 ฉบับ
     3.7 หลักฐานทางทหาร   จำวน 3 ฉบับ

4. วิการที่สอบคัดเลือก
     4.1 ภาควิชาการ
     4.1.1 คณิตศาสตร์   15 คะแนน
     4.1.2 ภาษาไทย    15 คะแนน
     4.1.3 ภาษาอังกฤษ    15 คะแนน
    4.1.4 ความรู้ทั่วไป   15 คะแนน (ใช้ความรู้เรื่องข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ในรอบ 15 วันก่อนวันสอบ)
     4.1.5 วิชาทหาร 1 วิชา  40 คะแนน (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่และการฝึกตามหน้าที่

     4.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
     4.2.1 ดันพื้น  2 นาที เกณฑ์ต่ำสุด 35 ครั้ง เกณฑ์สูงสุด 80 ครั้ง
     4.2.2 ท่าลุกนั่ง  2 นาที  เกณฑ์ต่ำสุด  42 ครั้ง  เกณฑ์สูงสุด 87 ครั้ง
     4.2.3 วิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ต่ำสุด 11 นาที เกณฑ์สูงสุด 7.15 นาที

     4.3 การสอบสัมภาษณ์ 

5. กำหนดการ
     5.1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ 30 มการคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง  รายงานตัว ณ ลานรวมพล  หน้ากองพันนักเรียน  โรงเรียนทหารช่าง  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เวลา 10.00 น. การแต่งกาย  ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มข้อ หรือชุดฝึก
     5.2 ทดสอบสมรรถภาพร่งกาย วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง  รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เวลา 07.30 น. การแต่งกาย ชุดกีฬา  รองเท้าผ้าใบ  ท่าที่ใช้ในการทดสอบ จำนวน 3 ท่า โดยใช้เกณฑ์ผ่านของกองทัพบก รอ้ยละ 55 
     5.3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  เวลา 13.00 น. และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน  โรงเรียนทหาช่าง  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  การแต่งกาย ชุดสุภาพ  เสื้อเชิ้ต  รองเท้าหุ้มข้อ หรือชุดฝึก
     5.4 ตรวโรค วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
    5.6 ประกาศผลสอบ  ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และทางเว็บไซต์ของ กรมการทหารช่าง  http://www.engrdept.com
     – ภาควิชาการ ประกาศผลในวันที่  4 กุมภาพันธ์  2558
     – รอบสุดท้าย  ประกาศผลในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2558

6. ติดต่อสอบถาม 
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก  และทางเว็บไซต์ของกรมการทหารช่าง  http://www.engrdept.com  หรือ สโมสรนยทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม   กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหารเหล่าทหารช่าง 100 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการทหารช่างรับสมัครสอบราชการทหารเหล่าทหารช่าง 100 อัตรา [ 14-24 ม.ค.58 ]