กรมการบินพลเรือนรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ [ 19 พ.ค. – 6 มิ.ย.57 ]

เปิดอ่าน 438 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการบินพลเรือน

ประกาศกรมการบินพลเรือน

                                  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ  ปฏิบัติงานที่สํานักบริหารกลาง
สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ   ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานหัวหิน
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร   ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม
ท่าอากาศยานเลย ทาอากาศยานร้อยเอ็ด   ท่าอากาศยานแมสอด่ ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    ท่าอากาศยานกระบี่ และทาอากาศยานตรัง
———————————

กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สํานักบริหารกลาง สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานตรัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท ี่กค 0527.6/   ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว  และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจํา   โดยอนุโลม กรมการบินพลเรือน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่ง/สังกดั ที่จะบรรจุและแต่งตงั้ อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 สํานักบริหารกลาง    ตําแหน่ง  บุคลากร บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา      อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
1.2 สํานักพฒนัฒนาท่าอากาศยาน   ตําแหน่ง นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จานวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3 สํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ   ตําแหน่ง นักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
1.4 ท่าอากาศยานลำปาง
1.4.1 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.4.2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5 ท่าอากาศยานหัวหิน    ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.7 ท่าอากาศยานสกลนคร   ตําแหน่ง  ช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.8 ท่าอากาศยานระนอง   ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
1.9 ท่าอากาศยานชุมพร  ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.10 ท่าอากาศยานนครพนม  ตําแหน่ง ช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.11 ท่าอากาศยานเลย   ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.12 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.13 ท่าอากาศยานแม่สอด   ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.14 ท่าอากาศยานนราธิวาส   ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.15 ท่าอากาศยานพิษณุโลก
1.15.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.15.2 ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.16 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.17 ท่าอากาศยานกระบี่
1.17.1 ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.17.2 ตําแหน่ง  พนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา     อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.18 ท่าอากาศยานตรัง   ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

           ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ

๒. การรับสมัครสอบ
2.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19  พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1.2 ให้ผู้สมครสอบเข ั ้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ ที่สํานักบริหารกลาง สํานักพัฒนาอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ  ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานตรัง”
2.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ มจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้งแรกทที่สมบูรณ์แล้วได้
2.1.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น กรณี ผู้สมัครสอบที่กรอกเลขตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ประวัติส่วนตัวไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง  กรมการบนพลเรือน เพื่อดำเนินการแก้ไข ก่อนประกาศรายชื่อในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
2.2 ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2557  ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
2.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
2.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ
2.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้น  ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) ตําแหน่งบุคลากร จํานวน 130 บาท
(2) ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง จํานวน 130 บาท
(3) ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน 110 บาท
(4) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จํานวน 110 บาท
(5) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จํานวน 110 บาท
(6) ตําแหน่งพนักงานธุรการ จํานวน 110 บาท
(7) ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จํานวน 110 บาท
(8) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จํานวน 110 บาท
(9) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า จํานวน 110 บาท
(10) ตําแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จํานวน 110 บาท
(11) ตําแหนงพน ่ ักงานขับรถยนต์ จํานวน 70 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่วากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเขาไปพิ่มพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่  วันที่  20 มิถุนายน 2557 ท ี่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ ที่สํานักบริหารกลาง สํานักพฒนาท ั ่าอากาศยาน สํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ ่ ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานตรัง” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”

รายละเอียด  เปิดรับสมัครสอบราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรมการบินพลเรือน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการบินพลเรือนรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ [ 19 พ.ค. – 6 มิ.ย.57 ]