กรมการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครงานรับราชการ จำนวน 5 อัตรา [2 – 20 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 474 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศกรมการบินพลเรือน    เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ    กรมการบินพลเรือน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1. ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
     อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
     จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
     ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
     รายละเอียดคุณวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า
2. ต้องเป็นผู้ สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

     1.2. ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา (ด้านมาตรฐานสนามบิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
   จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านโยธา หรือด้านสิ่งแวดล้อม
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ

 1.3. ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
 อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

1.4. ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ระดับรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. ต้อองเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

1.5. ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 รายละเอียดวุฒิ :
1.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

2. การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน และเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งงต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”

3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120 และทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th หัวข้อ”การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

4. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ
4.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ทั้งนี้ จะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง แล้วจึงจะให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” หรือ http://job.aviation.go.th

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล

6. การบรรจุและแต่งตั้ง
6.1 ผู้สอบแข่งได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
6.2 กรมการบินพลเรือน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ กรมการบินพลเรือน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมการบินพลเรือน ทราบด้วย

รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาาน ตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิน กรมการบินพลเรือน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อื่น ๆ ที่นี่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการบินพลเรือน ประกาศรับสมัครงานรับราชการ จำนวน 5 อัตรา [2 – 20 มิ.ย.57]