กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบราชการอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 25 อัตรา [ 24 – 28 พ.ย.57 ]

เปิดอ่าน 2,119 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบราชการอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 25 อัตรา ด้วย กส.ทบ.ค่ายทองฑีฆายุปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุขนัข (อัตราพลอาสาสมัคร) กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่งผู้บังคับสุนัข (อัตราพลอาสาสมัคร)  จำนวน 25 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เป็นทหารกองหนุน (ปลดจากกองประจำการ) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 
2.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (อายุ 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร)
2.3 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มมียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ.
2.4 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดที่มิใช่การแปลงสัญชาติ
2.5 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.6 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.7 มีความรู้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี

3. หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ)
3.1 คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
3.2 สำเนาทะเบียนบ้างของผู้สมัคร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มรดาของผู้สมัคร
3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป
3.5 หนังสือสำคัญทางทหาร เช่น
– ทหารกองหนุน ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้ สด.8 ,ประวัติทหารบก (ทบ.100-075) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมรักษาดินแดน และ สด.8
–  คำสั่งแต่ตั้งยศ (เฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ)
3.6 ใบความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมทั้งใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
3.7 หลักฐานประกอบขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
3.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดาในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

4. เงื่อนไขการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. กำหนดการรับสมัคร
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พศจิการยน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. ตรวจสอบสิทธิ์สอบได้ที่ ::   กองกำลังพล กส.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 034-271153 ต่อ 50546 , 50521  หรือทางเว็บไซต์ กส.ทบ.  http://www.vetdept.com

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบราชการอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 25 อัตรา

ขอบเขตการทดสอบ กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบราชการอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 25 อัตรากำหนดการสอบ กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบราชการอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 25 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบราชการอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 25 อัตรา [ 24 – 28 พ.ย.57 ]