กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน จำนวน 60 อัตรา [16-27 มี.ค.58]

เปิดอ่าน 9,566 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน จำนวน 60 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ด้วยกรมการเงินทหารบกมีความประสงค์จะเปดรับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อบรรจะเข้ารับราชการทหารเป็นนายทหารประทวน  ดังรายละเอียด่อไปนี้

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน

1. ตำหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่งนายทหารประทวนชาย   จำนวน 45 อัตรา
     1.2 ตำแหน่งนายทหารประทวนหญิง  จำนวน 15 อัตรา

2. คุณสมบัติของผุ้สมัคร
     2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทยโดยการเกิด
     2.2 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่งากายเหมาะแก่การเป็นทหาร  โดยเพศชายต้องมีความสูงอย่าง้อย 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยพิจารณาจากผลการขัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.43   และเพศหญิงต้องสูงอย่างน้อย 150 ซม.
     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพณิชยการมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ) 
     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดียาเสพติดทุกประเภทมาก่อน และเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย
     2.5 สำหรับผู้มีปรวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบภายหลังกองทัพบกจะถือว่าแจ้งข้อมูลเท็จ ดังนั้นกองทัพบกจะขอสงวนที่จะไม่บรรจุภายหลังได้
     2.6 งดรับพลเรือนชายที่กิด พ.ศ. 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
     2.7 มีคะแนนเพิ่มตามกำหนด

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
      3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
      3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     3.4 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8 , แบบ สด.9 , แบบ สด.43) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
     3.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ)
     3.6 ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
     3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ ใบมรณบัตรของบิดา มารดา (ถ้ามี)

4. กำหนดการรับสมัคร
     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพรนคร กรุงเทพฯ  โทร 02-297-7624 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.findept.com

5. วิชาการสอบคัดเลือก
     5.1 ทดสอบคุณสมบัติทางร่างกายตามเกณฑ์ที่จะรับราชการประจำการ ตาม ทบ.กำหนด ประกอบด้วย ลุงนั่ง  ดันพื้น  วิ่งระยะทาง 2 กม.
     5.2 วิชาพื้นฐานการสอบความรู้ด้านวิชาการตามคุณวุฒิ ปวช. เกี่ยวกับ บัญชี การเงิน  ธุรกิจทั่วไป และเศรษฐศาสาตร์เบื้องต้น
     5.3 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป และระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
     5.4 ทดสอบคอมพิวเตอร์
     5.5 ทดสอบสัมภาษณ์  ทดสอบการประเมินความเหมาะสมในการรับราชการ ลักษณะท่วงทีวาจา ประสบการณ์ อุปนิสัย และอารมณ์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน จำนวน 60 อัตรา [16-27 มี.ค.58]