กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ชั้นประทวน ประจำปี 2558

เปิดอ่าน 13,926 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ชั้นประทวน ประจำปี 2558  ด้วยกรมการเงินทหารบกมีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  – นายทหารประทวน (ชาย) ตำแหน่ง พลขับ จำนวน 2 อัตรา
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  – เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทยโดยการเกิด
  – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  – สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบชับขี้รถยนต์ที่ทางราชการออกให้ และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
  – มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดียาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558

 1. หลักฐานประกอบการสัคร
  – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
  – สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  – สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) หรือ หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของผู้ที่เรียน รด. ปี 3 และ ปีที่ 5
  – ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
  – รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  – หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล
  – สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 2. ประกาศรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2558
 3. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม   กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ชั้นประทวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ชั้นประทวน ประจำปี 2558