กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [ 28 ส.ค. – 17 ก.ย.57 ]

เปิดอ่าน 1,651 views

แชร์ข่าวนี้

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ด้วยกรมการเงินทหารบกมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง นายทหารประทวน (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30ปีบริบูรณ์
     2.2 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.3 สำเร็จการศึกาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขา วิชา พณิยการ สาขาการบัญชี หรือสาขา อื่น ๆ ( ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต)
     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

3. เกณฑ์การได้รับคะแนนเพิ่ม
     3.1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอัตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ เพิ่ให้ 10 ใน 100 คะแนน
     3.2 เป็นนักศึกษาวิชาหทาร เพิ่มคะแนนตามขั้น เพิ่ให้ 3 – 5 ใน 100 คะแนน
     3.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการและเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน (เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ)  เพิ่ให้ 2 ใน 100 คะแนน
     3.4 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
     3.5 ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับคะแนนเพิ่มข้างต้นจะได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

4. กำหนดการรับสมัคร
     4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2557 
     4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น.

5. ติดต่อสอบถาม
     กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร 02-2977624 (ในเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก www.findept.com

รายละเอียด กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [ 28 ส.ค. – 17 ก.ย.57 ]