กรมกำลังพลทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร 1 อัตรา [24 ก.ค. – 13 ส.ค.57]

เปิดอ่าน 578 views

แชร์ข่าวนี้

กรมกำลังพลทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

กรมกำลังพลทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหารชั้นประทวน ในตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงสอบ
    ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติ
     2.1 เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ หรือ บุคคลพลเรือนชาย/หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับ พลเรือนชายเกิด พ.ศ. 2536-2537) 
     2.2 มีสัญญาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา มีสัญญาติไทยโดยกำเนิด
     2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้อโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
     2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร
     2.5 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขั้นไป 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร   ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
     3.1 ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     3.4 สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8) หรือ ใบรองรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษษดินแดน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 X 4 ซม จำนวน 2 รูป
     3.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ ไม่เกิน 6 เดือน
     3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น

4. กำหนดการวันและเวลาการสมัคร
     เปิดรบสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ในวันลาราชการ ณ กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 ในบริเวณกองบัญชกาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม  กรมกำลังพลทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการนายทหารชั้นประทวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมกำลังพลทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร 1 อัตรา [24 ก.ค. – 13 ส.ค.57]