กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา [ 1-3,7-10 เม.ย.58]

เปิดอ่าน 16,078 views

แชร์ข่าวนี้

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตราดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  กองพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป แผนกนโยบายและมาตรการการจัด  จำนวน  1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป แผนกนโยบายและแผน   จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชากากรบริหารงานบุคคล  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   การบริหารทั่วไป  การบริหารัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
2.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป แผนกนโยบายและมาตรการการจัด คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารทั่วไป  บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ
2.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป แผนกนโยบายและแผน  คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบริหารธุรกิจ   การบริหารงานคลัง  กาบริหารการเงิน  เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์การคลัง  เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง  เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.4 ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา   คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ป.ว.ส.) สาขาวิชาพาณิชยการ   หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา  ยกเว้นสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

3. อัตราค่าตอบแทนรายเดือน  
3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.2 พนักงานธุรการ  คุณวุฒิ ปวช. จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพเพิ่มเดือนละ 2,000 บาท   คุณวุฒิ ป.ว.ส. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

4. ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
5.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
5.2 เพศชาย/หญิง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์   ตำแหน่งพนักงานธุรการ  อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ 30 ปีบริบูรณ์
5.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกหรือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
5.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

6. หลักฐานการสมัคร
6.1 สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จำนวน 2 ชุด
6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ชุด
6.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู๋ปัจจุบันของผู้สมัคร บิดา  มารดา จำนวน 2 ชุด
6.4 ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบสำคัญว่าไม่ถูกเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองประจำการ (สด.43) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)
6.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญการสมรส 
6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  ถายไม่เกิน 6 เดือน

7. การสมัคร  

     ให้ผู้สมัครขอและยืนใบสมัครได้ด้วนตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 -3 และ 7-10 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ กรมกำลังพลทหาร  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. โทร 02-5721132  ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดระเบียบการ  กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา [ 1-3,7-10 เม.ย.58]