กรมข่าวทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการมทหาร ประจำปี 2558 [1-24 ต.ค. 58]

เปิดอ่าน 32,698 views

แชร์ข่าวนี้

กรมข่าวทหารบกมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร    เสมียน กรมข่าวทหารบก (อัตรา ส.อ.)
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  – เพศชาย มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  – มีอายุ  18-30 ปี
  – บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  – จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  – มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร
  – ใบสมัคร
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  – ใบแสดงผลการเรียน
  – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
  – ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา (ถ้ามี)
  – ใบมรณบัตรของบิดา มารดา กรณีถึงแก่กรรม
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  – ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ แบบ ทบ.466-620
  – ใบสำคัญทหารทหาร  (แบบ สด.9   , สด.43 , หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะการฝึก รด.ปี 3 – 5  , หนังสือกองหนุน  แล้วแต่กรณี )
กรมข่าวทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการมทหาร ประจำปี 2558

กรมข่าวทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการมทหาร ประจำปี 2558

 1. วัน เวลา รับสมัคร
  รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น วันที่ 1-24 ต.ค. 58 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ   ณ กองธุรการ กรมข่าวทหารบก ชั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  โทร 02-2977204-5รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม   ระเบียบการรับสมัครกรมข่าวทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการมทหาร ประจำปี 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมข่าวทหารบกเปิดรับสมัครสอบราชการมทหาร ประจำปี 2558 [1-24 ต.ค. 58]