กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา [14 – 23 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 444 views

แชร์ข่าวนี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค  มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 18/2557  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   จํานวน 35 ตําแหน่ง
1.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จํานวน 12 ตําแหน่ง
1.3 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.4 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ    จํานวน 1 ตําแหน่ง
1.5 ตําแหน่งนักรังสีวิทยา   จํานวน 1 ตําแหน่ง
1.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   จํานวน 1 ตําแหน่ง

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 ระดับปริญญาตรี กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ได้รับเดือนละ 19,500 บาท
2.2 ระดับปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับเดือนละ 18,000 บาท
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ได้รับเดือนละ 13 ,800 บาท

3. กำหนดการสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2557 ในเวลาราชการ

4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
      กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ”

รายละเอียดสมัครราชการตำแหน่งนี้เพิ่มเติม  กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา [14 – 23 พ.ค.57]