กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา [ 24 มิ.ย. – 24 ก.ค. 58]

เปิดอ่าน 9,918 views

แชร์ข่าวนี้

กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักร้อง และพนักงานบริการ กรมดุรยางค์ทหารบก จำนวน 5 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแนห่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งนักร้อง กรมดุริยางค์ทหารบก
1.2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานบริการ กรมดุริยางค์ทหารบก

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 24 ปี บริบูณ์ (เพศหญิง)
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2.4 สำหรับตำแหน่ง นักร้อง จะต้องเป็นผู้มีส่วนสูงตั้งแต่ 160 ซม. จะต้องมีประสบการณ์และความรู้ในการขับร้องเพลงไทยสากล เพลงสากลเป็นอย่างดี
2.5 สำหรับตำแหน่ง นักร้อง หากมีความรุ้ความสามารถทางด้านศิลปินหลากหลาย เ่น การปฏิบัติเครื่องดนตรี อ่านโน๊ตเพลงได้ จะได้รับพิจารณาพิเศษ
2.6 สำหรับตำแหน่ง พนักงานบริการ จะต้องมีส่วนสูง ตั้งแต่ 150 ซม. ขึ้นไป จะต้องมีประสบการณ์และความรู้ในการพิมพ์หนังสือทางราชการ และใช้ โปรแกรม office ได้เป็นอย่างดี
2.7 สำหรับตำแหน่ง พนักงานบริการ หากมีความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.1 ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป
3.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.6 หลักฐานอื่ีน ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ  สกุล

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ยื่นหลักฐานการสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.00 น.) ณ ฝ่ายกำลังพล กรมดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กทม. 10400 โทร 02-2453373 , 02-2451457 ต่อ 89509

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา [ 24 มิ.ย. – 24 ก.ค. 58]