กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานใหม่ไม่จำกัดจำนวน [ บัดนี้ ถึง 30 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 1,834 views

แชร์ข่าวนี้

          กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานใหม่ ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมทหารพรานที่43รับสมัคร

1. คุณสมบัติ 
1.1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.2  มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร (พรบ. รับราชการทหาร)
1.3  มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

3. สถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 57   ณ  ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี     สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-357460 ในเวลาราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานใหม่ไม่จำกัดจำนวน [ บัดนี้ ถึง 30 มิ.ย.57]