กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ค. 2557

เปิดอ่าน 1,205 views

แชร์ข่าวนี้

 กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ค. 2557

 

กรมทหารพรานที่ 47 มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาสม้ครทหารพราน ห้วง พ.ค. 2557 ดังรายละเอียด่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
1.2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
1.3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

2. หลักฐานในการสมัคร
2.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
2.3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
2.4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จา นวน 2 ฉบับ
2.5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
2.6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

3. กำหนดการคัดเลือก
วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การคัดตัวประกอบด้วย การตรวจร่างกาย (มีการตรวจปัสสาวะด้วย)   ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่ง 2 กม.  และสอบสัมภาษณ์
– เริ่มรายงานตัว กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา  เวลา  0700 น.
– เริ่มการคัดตัว 0800 น.

4. วิธีการสมัคร
  ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งไปที่ กรมทหารพรานที่ 47   ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์หลักเมือง    อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา   95001  ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย     ดาวน์โหลดใบสมัคร

5. สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ)
     5.1. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั้น 1 – 13 ตั้งแต่ 4,630 บาท ถึง 8,040 บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.2 ชั้น 1 – 30 เป็น 4,630 ถึง 14,560 บาท )
     5.2. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ถึง 3,570 บาท
     5.3. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
     5.4. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51

6. สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน 3 จชต.
6.1. ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท X 30 วัน = 180 บาท 

     6.2. ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 120 บาท X 30 วัน = 3,600 บาท 
     6.3. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท X 30 วัน = 450 บาท 
     6.4. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท 
     6.5. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน 14,930 บาท

7. สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
7.1. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จำนวน 500,000 บาท 

     7.2. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จำนวน 20,000 บาท 
     7.3. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จนวน 20,000 บาท 
     7.4. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี 2521 ค่าตอบแทน x เวลาราชการ 
     7.5. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน 
     7.6. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอำเภอที่ไปปฏิบัติงาน 
     7.7. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย 
     7.8. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
     7.9. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก 
     7.10. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลส้าหรับการสู้รบ 
     7.11. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน 
     7.12. ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ.
     7.13. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 8 กรม ทพ. ( กรมทหารพรานที่ 41 – 48 ) 
     7.14. ได้รับบำนาญพิเศษ 
     7.15. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ 1,359,750 บาท

4. ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์. 073-291406   Website : http://www.thaitp47.com/ หรือ https://www.facebook.com/BlackArmy.47

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ค. 2557