กองพลทหารราบที่ 4 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 75 อัตรา [16-17 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 961 views

แชร์ข่าวนี้

                          กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรควรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการในโครงการจัดตั้งหน่วยทหารใหม่ ประจำปี 2557 หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน  49 อัตรา  ตั้งแต่วันที่  16-17 มิ.ย.57 2557  รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ตำแหน่ง พลขับ                   จำนวน 33 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1.1.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.1.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6 หรือเทียบเท่า และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย  และสามารถขับรถยนต์ทหารได้
 1.2 ตำแหน่ง เสมียน                  จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1.2.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2539)
1.2.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6 หรือเทียบเท่า
1.2.3  สามารถพิมพ์งานภาษาไทย / อังกฤษได้ดี ด้วยคอมพิวเตอร์
1.3 ตำแหน่ง พลสูทกรรม         จำนวน 4 อัตรา
       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1.3.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.3.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6
1.3.3  มีความรู้ความสามารถในด้านคหกรรมและโภชนาการ
1.3.4  สามารถประมาณการในการประกอบอาหารได้
 1.4 ตำแหน่ง ช่างภาพ               จำนวน 3 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1.4.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.4.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6
1.4.3  มีความสามารถในการถ่ายภาพและสามารถคัดเลือกภาพให้เหมาะกับงาน
1.4.4  ตัดต่อภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
1.4.5  สามารถออกแบบตกแต่ง ทำสื่อมัลติมีเดีย  และตัดต่อภาพเครื่องไหว
1.5 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ               จำนวน 2 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1.5.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.5.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ม.6
1.5.3  มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
1.5.4  มีความรู้ความสามารถสร้างและประยุกต์ใช้งานแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์       จำนวน 2 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.6.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.6.2  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างยนต์เท่านั้น
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1.7.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.7.2  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างยนต์เท่านั้น
1.8 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข  จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
1.8.1  ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2527-2535)
1.8.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารและปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร , บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.3 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
2.4 มีคุณวุฒิและความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่สมัคร

3.  กำหนดการ
3.1 จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ
3.2 รับสมัครทหาร  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ  ณ อาคารรู้รักสามัคคี

4. สถานที่ขายและจำหน่ายใบสมัคร 
4.1 ขายใบสมัคร ณ กองพลทหารราบที่ 4 ณ อาคารรู้รักสามัคคี  กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
4.2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
4.3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก

5. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  หมายเลขโทรศัพท์  055-245070-9 ต่อ 73252 , 73254  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม   ข่าวสมัครทหารกองพลทหารราบที่ 4

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร เพิ่มเติม

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลทหารราบที่ 4 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 75 อัตรา [16-17 มิ.ย.57]