กรมพลาธิการทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา [2-10 ก.พ.58]

เปิดอ่าน 3,204 views

แชร์ข่าวนี้

กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ปี 2558

กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ปี 2558

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
     1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน  2 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  2 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
     1.2 กลุ่มงานเทคนิค  จำนวน 3 อัตรา 
– ตำแหน่ง ช่างไม้   1 อัตรา (เพศชาย)
– ตำแหน่ง พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน   2 อัตรา (เพศ ชาย)
     1.3 กลุ่มงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา  (ค่าตอบแทนรายเดือน 12285)
– ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
     1.4 กลุ่มงานบริการ  จำนวน  92 อัตรา (ค่าตอบแทนรายเดือน 11930)
– ตำแหน่ง ลูกมือช่าง  จำนวน 5 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง
– ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม  จำนวน 7 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
– ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
– ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
– ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  จำนวน 59 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
* ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
* ปฏิบัติหน้าที่พนักงานตัดผม  จำนวน 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
* ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา (เพศ ชาย)

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 เป็นผู้มีสัญติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
     2.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
     2.3 เพศชาย  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
          2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว  รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไปตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือผลจากการวัดขนาดในห้วงรับสมัคร หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 3 และปีที่ 5 มาแล้ว
          2.3.2 ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการ พ.ศ. 2497 และมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป ขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามที่คณะกรรมการวัดขนาดร่างกาย กรมพลาธิการทหารบกวัดได้
     2.4 เพศหญิง  ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์และมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1 นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ    
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม , สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
     3.2 ช่างไม้ และพนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน 
– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
     3.3 ลูกมือช่าง , พนักงานสูทกรรม , พนักงานพัสดุ, พนักงานธุรการ,พนักงานบริการเชื้อเพลง
– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
     3.4 พนักงานผลิตส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการ
– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถเย็บผ้าได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
     3.5 พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) รับเฉพาะทหารกองหนุน , พนักงานบริการ 
– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
     3.6 พนังกานบริการ (ตัดผม)
– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตัดผมชาย (บาเบอร์) โดยมีใบประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพ
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏฺิบัติหน้าที่
     3.7 พนักงานการเงินและบัญี 
– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี (ปวช.) 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. วิชาที่ทำการสอบและขอบเขต 
     4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   วิชาภาษาไทย (ม.3) วิชาความรู้ทั่วไป เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ ห้ว 6 เดือนที่ผ่านมา  วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าและการออกแบบ
     4.2 กลุ่มงานเทคนิค   วิชาภาษาไทย (ม.3 ) รวมถึงอุดมการณ์ความรักชาติ , วิชาความรู้ทั่วไป เหตุการณ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ ห้วง 6 เดือน ที่ผ่านมา
     4.3 กลุ่มงานบริการ   วิชาภาษาไทย  (ม.3)  ,  วิชาความรู้ทั่วไป เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ ห้วง 6 เดือนที่ผ่านมา , วิชาสังคมศึกษา (ม.3) รวมถึงอุดมการณ์ความรักชาติ
หมายเหตุ  
* ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ สอบปฏิบัติเย็บผ้า ไม่ต้องสอบวิชาสังคมศึกษา (ม.3) 
* ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สอบวิชาบัญชีเบื้องต้น ไม่ต้องสอบวิชาสังคมศึกษา (ม.3)
* ตำแหน่งพนักงานบริการ (ตัดผม) สอบปฏิบัติตัดผมชาย ไม่ต้องสอบวิชาสังคมศึกษา (ม.3)
* ตำแหน่ง ช้างไม้ สอบปฏิบัติงานช่างไม้  ไม่ต้องสอบวิชาสังคมศึกษา (ม.3)
     4.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ลูกทุ่ง ,ดันพื้น,และวิ่งระยะ 2 กม. (การแต่งกายชุดกีฬา)
     4.5 การสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ การแต่งกาย ,บุคลิกภาพ ,กิริยามารยาท และการตอบคำถามจากกรรมการ 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร  จะต้องนำหลักฐานฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด แสดงในวันที่สมัคร
     5.1  ใบประกาศนีบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียน
     5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา  มารดา
     5.4 ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 หรือ สด.43)
     5.5 ใสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) จากแทพย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
     5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา แต่งกายสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
     5.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล 

6.กำหนดการรับสมัคร
     6.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก เลขที่ 3 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนท์บุรี  จังหวัดนนทบุรี
     6.2 กำหนดการต่าง ๆ
– 11 กุมภาพันธ์ 2558 ทดสอบสมรรถภาพร่า่งกาย ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก 
– 12 กุมภาพันธ์ 2558 ภาคเช้าสอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง และภาคบ่ายสอบภาควิชาการ
– 16 กุมภาพันธ์ 2558  ประกาศผลสอบ ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิการทหารบก
– 17 กุมภาพันธ์ 2558 สอบสัมภาษณ์
– 18 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลสอบ ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิการทหารบก

รายละเอียด   กรมพลาธิการทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา [2-10 ก.พ.58]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมพลาธิการทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา [2-10 ก.พ.58]