กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา [22-28 พ.ย.57]

เปิดอ่าน 2,017 views

แชร์ข่าวนี้

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี   ด้วยประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2558  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี   จำนวน  100 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร  (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 )
     2.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18-30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2528-2540)
     2.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           2.2.1 สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว
           2.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด)
     2.3 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
     2.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
     2.5  มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
     2.6  ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
     2.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
     2.8 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
     2.9  ไม่อยู่ในสมณเพศ
     2.10  ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
     2.11 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
     2.12  ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
     2.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
     2.14 ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
     2.15 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

3. หลักฐานการสมัครสอบ
     3.1 วุฒิการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
     3.2 บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
     3.3 หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสําเนาทะเบียนกองประจําการที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทําการแทน
     3.4 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จํานวน 2 ฉบับ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตําบล อําเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่ามีสัญชาติไทย
     3.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาจํานวน 2 ฉบับ
     3.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

4. กําหนดการ
     4.1 จําหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ทุกวัน)
     4.2 การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ทุกวัน)
     4.3 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (วิทยาเขตบางนา) กรุงเทพฯ
     4.4  ประกาศผลสอบภาควิชาการวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
     4.5 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
     4.6 การตรวจโรค วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา07.00 นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
     4.7 การทดสอบจิตเวช วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
     4.8 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
     4.9 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 06.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
     4.10 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
     4.11 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุและพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
     4.12  รายงานตัวทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

5. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
     5.1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office    โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     5.2 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องนําหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์    การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กําหนด

6. การเลือกตําแหน่งบรรจุ ทําการเลือกตําแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสํารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้ผ่าน   การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตําแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทําสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกําหนด

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2241-4068-9   ต่อ 89109  โทรสาร 02-241-4037   www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา [22-28 พ.ย.57]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา [22-28 พ.ย.57]