กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 2 อัตรา [ 25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 57]

เปิดอ่าน 599 views

แชร์ข่าวนี้

กรมยุทธโยธาทหารบกเปิดรับสมัครสอพนักงานราชการ

กรมยุทธโยธาทหารบกมีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการ  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบพนักงานราชการ
1.1 กลุ่มงานเทคนิค ช่างโยธา กรมยุทธโยธาทหารบก    จำนวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มงานเทคนิค ช่างประปา กรมยุทธโยธาทหารบก    จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติ
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.3 เป็นบุคคลพลเรือนชาย หรือทหารกองหนุน  หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
2.4 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง, งานไฟฟ้า, งานโยธา, งานประปา, ช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม  เป็นอย่างดี

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 ประกาศนียบัตร
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร , บิดา , มารดา
3.5 ใบรับรองแพทย์
3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.7 ใบสำคัญทางทหาร

4. กำหนดการ เวลา สถานที่สมัคร
4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึง 2 กรกฏาคม 2557  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยยื่นหลักฐานพร้อมใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล  กองแผนและโครงการ  กรมยุทธโยธาทหารบก  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศเปิดรับสมัครสอบทหารตำแหน่งนี้

กรมยุทธโยธาทหารบกเปิดรับสมัครสอพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 2 อัตรา [ 25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 57]