กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสอบราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 [25-27 มี.ค.58]

เปิดอ่าน 16,764 views

แชร์ข่าวนี้

 กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสอบราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจะเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 5 อัตรา (ชาย 3 , หญิง 2)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
     2.1.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว  รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบะว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม. ขึนไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
     2.1.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ส. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และรอบอก 75/78  ซม. ตามที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกาย ของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้
     2.2 เพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ตามที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้
     2.3 รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2528-2540
     2.4  ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิดใน พ.ศ. 2537 -2538 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร
     2.5 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
     2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ในข้อหายาเสพติดทุกประเภท
     2.7 ผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามฏฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
     2.8 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     2.9 ไม่เป็นผุ้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
     2.10  รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) 
     3.1 รับสมัครผู้ที่จบ ม. 3 ขึ้นไป
     3.2 รับเงินเดือนามคุณวุฒิ ม.3 , ม.6 
     3.3 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

4. การสอบคัดเลือก 
     4.1 รับสมัครวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 
     4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดลเือก วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. และ http://www.ordnancerta.com

5. ผู้ที่ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผุ้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม  กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสอบราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสอบราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 [25-27 มี.ค.58]