กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา [ 2-6 มิ.ย.57 ]

เปิดอ่าน 883 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

—————————–

ด้วยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ (รายละเอียดตามผนวก ก)

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง (รายละเอียดตามผนวก ข)

ตำแหน่ง ช่างสรรพวุธ
๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการท าลาย ตรวจ และ ทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยานพาหนะ ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. ทำลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔. ช่วยเหลือในการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง ช่างกลโรงงำน
๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วน ของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจำโรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์และ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๔. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง ช่างประปา
๑. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่าง ๆ
๒. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างประปา
๓. ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ  จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล
๔. ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๒. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๒
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑.๑๒ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่   ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจ าการในปี พ.ศ.๒๕๕๘
หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร  จะต้องลาออกจากต าแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดตามผนวก ค

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองก าลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
๕.๒.๓ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ ส าเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.๔๓ หรือ สด.๘
๕.๒.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบส าคัญการสมรส (ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร เข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด รายละเอียดตามผนวก ง

๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นที่ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗   ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th โดยจะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  (สอบภาควิชาการ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  (ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ)

๙. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th และให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๙.๒ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้าง   การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

รายละเอียดเพิ่มเติม  งานราชการทหาร พนักงานราชการ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา [ 2-6 มิ.ย.57 ]