กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา [ 8-12 ธ.ค.57 ]

เปิดอ่าน 2,323 views

แชร์ข่าวนี้

กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา ด้วยการมการสัตว์ทหารบกมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     1.1 พนักงานธุรการ ประจำ บก.กส.ทบ. อ.เมือง จ.นครปฐม  ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา 
     1.2 พนักงานธุรการ ประจำ กสศ.1 กส.ทบ. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ชาย / หญิงจำนวน 1 อัตรา 
     1.3 พนักงานธุรการ ประจำ กสษ.3 กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา 
     1.4 พนักงานธุรการ ประจำ ศสท.กส.ทบ.  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา 
     1.5 พนักงานบริการ ปรจำ บก.กส.ทบ. อ.เมือง จ.นครปฐม ชาย/หญิง  จำนวน 3 อัตรา
     1.6 พนักงานบริการ  ประจำ รร.กส.กส.ทบ.  อ.เมือง จ.นครนายก  ชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา
     1.7 พนักงานบริการ  ประจำ กสษ.1 กส.ทบ. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา
     1.8 พนักงานบริการ ประจำ กสษ.2กส.ทบ. อ.ปากช่อง จ.ครราชสีมา  ชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา
     1.9 พนักงานบริการ กสษ.3 กส.ทบ. ประจำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ชาย/หญิง  จำนวน 1 อัตรา
     1.10 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร  ประจำ  คสห.กส.ทบ.  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  เพศชาย  จำนวน 6 อัตรา
     1.11 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร  ประจำ กสษ.1 กส.ทบ. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เพศชาย  จำนวน 4 อัตรา 
     1.12 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร  ประจำ กสษ.2 กส.ทบ. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เพศชาย  จำนวน 2 อัตรา
     1.13 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทหารบก   ประจำ กสษ.3 กส.ทบ.  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่   เพศชาย  จำนวน 6 อัตรา
     1.14 พนักงานการเกษตร  ประจำ กสษ.1 กส.ทบ. อ.เมือง จ.กาญนบุรี   เพศชาย  จำนวน 3 อัตรา
     1.15 พนักงานการเกษตร  ประจำ กสษ.2 กส.ทบ. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เพศชาย 5 อัตรา
     1.16 พนักงานการเกษตร  ประจำ กสษ.3 กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
     1.17 พนักงานขับรถทุ่นแรง  ประจำ กสษ.1 กส.ทบ. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
     1.18 พนักงานขับรถทุ่นแรง ประจำ กสษ.2 กส.ทบ. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
     1.19 พนักงานขับรถทุ่นแรง ประจำ กสษ.3 กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
     1.20 ช่างซ่อมเครื่องยนต์  ประจำกสษ.กส.ทบ. อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  เพศชาย  จำนวน 2 อัตรา
     1.21 ช่างกลการเกษตร  ประจำ กสษ.2 กส.ทบ. อ.ปากล่อง จ.ครราชสีมา  เพศชาย  จำนวน 2 อัตรา
     1.22 ชางกลการเกษตร ประจำ กสษ.3 กส.ทบ. อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา
     1.23 ช่างไฟฟ้า  ประจำ ศสท.กส.ทบ. อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  เพศชาย จำวน 1 อัตรา
     1.26 ช่างไฟฟ้า กสษ.2 กส.ทบ .อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
     1.27 ช่างไม้  ประจำ กสษ.1 กสทบ. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
     1.28 ชางไม้  ประจำ  กสษ.3 กส.ทบ.  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เพศชาย  จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย  
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว 
     2.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพไ่มสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
     2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.5 ไม่เคยเป็นนักโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
     2.6 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาข้อหายาเสพติดทุกประเพทมาก่อน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ   
     – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
    – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.3 ตำแหน่ง นักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 
      – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.4 ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร
     – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.5 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถทุ่นแรง
      – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.6 ตำแหน่ง  ชางซ่อมเครื่องยนต์  
      – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิาช่างยนต์
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.7 ตำแหน่ง ช่างกลการเกษตร
      – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิาช่างกล
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.8 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
      – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิาช่างไฟฟ้า
     – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่
     3.9 ตำแหน่ง ช่างไม้ 
      – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิาช่างก่อสร้าง
    – มีความสามารถและความเหมาะสมในกรปฏิบัติหน้าที่

4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
     4.1 รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
     4.2 ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร 
     4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     4.4 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
     4.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล 
     4.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร 
     4.7 หนังสือรับรองประสบการณ์หรือทักษาะงานจากหน่วอยงานเดิม (ถ้ามี)

5. การรับสมัคร   
     5.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ บก.กส.ทบ. อ.เมือง จ.นครปฐม  ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ
     5.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ทางเว็บไซต์  www.vetdept.com  ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์

กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา [ 8-12 ธ.ค.57 ]