กรมสารบรรณทหารอากาศเปิดรับสม้ครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา [22-29 ส.ค.57]

เปิดอ่าน 1,873 views

แชร์ข่าวนี้

กรมสารบรรณทหารอากาศเปิดรับสม้ครสอบพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารอากาศเปิดรับสม้ครสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติ
    2.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
     2.4 เพศหญิง

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว จำนวน 3 รูป
     3.2 ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนครบหลักสูตร
     3.3 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
     3.4 ทะเบียนบ้านของผู้สมัร
     3.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น

4. การรับสม้คร
     ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5341526 

รายละเอียดเพิ่มเติม  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมสารบรรณทหารอากาศเปิดรับสม้ครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา [22-29 ส.ค.57]