กรมแทพย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครนักเรียนแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ 26 อัตรา [ 1ส.ค.-8 ก.ย. 57]

เปิดอ่าน 1,351 views

แชร์ข่าวนี้

กรมแทพย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครนักเรียนแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ

กรมแทพย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครนักเรียนแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ จำนวน 26 อัตรา  ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทพัอากาศ ปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง นายแทพย์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 18 อัตรา
     1.2 ตำแหน่ง ทันตแพทย์  โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทันตกรรม  จำนวน 3 อัตรา
     1.3 ตำแหน่ง เภสัชกร  โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 ต้องเป็นนักศึกษาแทพย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาที่ สถาบันพระบรมราชนก กำหนดให้เป็นสถาบันคู่สัญญา ฯ และจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกาาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์คู่สัญญาฯ เท่านั้น
     2.2 ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ
     2.3 มัสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดามีสัญญาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดได้
     2.3 มีรูปร่างและอวัยวะ และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
     2.4 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนตเมตร

3. หลักฐานการสมัคร (อย่างลำ 1ชุด)
     3.1 ใบสมัครตามผนวก 1 ติดรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้้ว จำนวน 1 รูป 
     3.2 ประวัตย่อยและคำแนะนำตนเองของผุ้สมัคร ตามผนวก 3
     3.3 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา ณ ปัจจุบัน
     3.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน  ณ ปัจจุบัน
     3.5 เฉพาะนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ จะต้องแสดงหนังสือรับรองการสอบผ่านเพื่อใบอนุญาติประกอบวิาชีพเวชกรรม ชั้นตอนที่ 2 ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์สภา และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้นำมาแสดงภายหลังจากที่ท่านสอบผ่านการประเมินความรู้แล้ว
     3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
     3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรส/หย่า บิดา – มารดา 
     3.8 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบมรณบัตรกรณีบิดา / มารดา เสียชีวิต

4. สถานทีรับสมัคร 
     ผู้สมัครให้นำหลักฐานการสมัครมาสมัครที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. โทร 02-5344966 ในเวลาราชการทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2557 หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังกล่าว

รายลเอียดเพิ่มเติม   กรมแทพย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครนักเรียนแพทย์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมแทพย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครนักเรียนแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ 26 อัตรา [ 1ส.ค.-8 ก.ย. 57]