กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง [28 ก.ค – 6 ส.ค. 2557]

เปิดอ่าน 401 views

แชร์ข่าวนี้

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งงานที่เปิด
พนักงานขับรถยนต์ ระดับสนับสนุน 1 กองอำนวการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแทพย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแทพย์ทหารอากาศ)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 สำเร็๗การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 มีใบอนุญาติขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.4 ต้อนพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.5 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.3 วุฒิการศึกษาต้นฉบับและระเบียนแสดงผลการเรียนเพร้อมสำเนาอย่างล่ะ 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (ถ้าหากบิดามารดาถึงแ่กรรมต้อนำสำเนาใบมรณบัตรมาแสดงด้วย) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.5 สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ (สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.6 ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

4. สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. โทร 02-5342570  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 6 ส.ค. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมแทพย์ทหารอากาศประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง [28 ก.ค – 6 ส.ค. 2557]