กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 3 อัตรา [บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 57]

เปิดอ่าน 595 views

แชร์ข่าวนี้

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 3 อัตรา ถึง 30 เม.ย. 57

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง เภสัชศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
1.2 ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
1.3 ตำแหน่งแพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่ง แพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เพศชายหรือหญิงมีอายุไม่เกิน 35 ปี
2.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เปิดรับสมัคร
2.3 เป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
2.4 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้สมัคร
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
3.4 สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา
3.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.6 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.7 หลักฐานการรับราชการทหาร เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓
3.8 ใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ หรือ ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 3 อัตรา [บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 57]