กรมโยธาทหารบกรับสมัครสอบราชการทหาร อัตราสิบเอก จำนวน 3 อัตรา 8-16 พ.ค. 60

เปิดอ่าน 800 views

แชร์ข่าวนี้

กรมโยธาทหารบกรับสมัครสอบราชการทหาร อัตราสิบเอก จำนวน 3 อัตรา 8-16 พ.ค. 60

กรมโยธาทหารบกรับสมัครสอบราชการทหาร อัตราสิบเอก จำนวน 3 อัตรา 8-16 พ.ค. 60

กรมโยธาทหารบกรับสมัครสอบราชการทหาร อัตราสิบเอก จำนวน 3 อัตรา 8-16 พ.ค. 60

ด้วยกรมโยธาทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  – ผู้ควบคุมงาน   จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่คิดราคา  จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  – เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ไม่รับบุคคลที่เข้ารับการตรวจเลือกทหาร)
  – เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติโดยกำเนิด ไม่ใช่สัญชาติโดยการแปลง
  – เป็นบุคคลผู้ที่มีเลื่อใสการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  – เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรงซึ่งขัดต่อการรับราชการทหาร
  – ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือพฤติกรรมตัวเป็นภัยต่อสังคม
  – ไม่เคยเป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา
 3. คุณสมบัติเฉพาะ
  – ประเภทชาย   เป็นผู้ที่ผ่านการเลือกทหารมาแล้ว รบเฉพาะผู้ที่มีผลการเลือก ระบุว่าเป็นคำจำพวกที่ 1 และมีความสูง 150 ซม. ขนาดรอบอก 76/79 ซม ขึ้นไป ตามตรวจเลือกไว้
  ผุ้ที่มีอายุไม่ถึงการเกณฑ์เข้ารับการเลือกทหาร ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคำจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2527 สูงไม่น้อยกว่า 1560 ซม. ขนาดรอบอก 75/78 ซม.
  – ประเภทหญิง  เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. หนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 1. เอกสารการรบสมัคร
  – ใบสมัคร
  – ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตรวิชาีพ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
  – ทะเบีนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  – หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี
  – เอกสารทหารทหาร
  – เอกสารขอสิทธิ์รับคะแนนเพิ่มพิเศษ
 2. กำหนดการรับสมัคร
  – รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
 3. รายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติิม  กรมโยธาทหารบกรับสมัครสอบราชการทหาร อัตราสิบเอก จำนวน 3 อัตรา 8-16 พ.ค. 60

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมโยธาทหารบกรับสมัครสอบราชการทหาร อัตราสิบเอก จำนวน 3 อัตรา 8-16 พ.ค. 60