กองดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา [15 ก.ค. – 14 ส.ค.57]

เปิดอ่าน 426 views

แชร์ข่าวนี้

กองดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กองดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักร้อง ดย.ทบ. จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
     1.1 ตำแหน่ง นักร้อง ดย.ทบ.  จำนวน 2 อัตรา 
     1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดย.ทบ.   จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
     2.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เพศหญิง)
     2.3 สำเร็จการศึกษาชั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
     2.4 เป็นผู้มีบุคลิกดี ต้องมีประสบการณ์และมีความรุ้ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง , เพลงไทยสากล และเพลงสากล ได้เป็นอย่างดี
     2.5 หากมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถทางด้านดนตรีหลากหลาย เช่น อ่นโน๊ตเพลงได้ ด้านการแสดง เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

3. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
     3.1 ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     3.3 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ แบบ ทบ.466-620 จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน) 
     3.4 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 6 รูป 
     3.5 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น การเปลี่ยนชื่อ  สกุล เป็นต้น

4 การรับสมัคร
     ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 14 ส.ค. 57  ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล กองดุรยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กทม. 10400 โทร 02-245-3373, 02- 245-1457 ต่อ 89509

รายละเอียดเพิ่มเติม  กองดุริยางค์ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา [15 ก.ค. – 14 ส.ค.57]