กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครสอบทหารพราน จำนวนมาก [ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 ก.ย. 57]

เปิดอ่าน 1,629 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครสอบทหารพราน โดยฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 21 ,กรมทหารพรานที่ 22 , กรมทหารพรานที่ 23 และกรมทหารพรานที่ 26  ยกเว้นกรมทหารพรานที่ 22 ไม่รับผู้หญิง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
     ตำแหน่ง อาสาสมัครทหารพราน  จำนวนที่รับ ตามอัตราขาดโดยจะขึ้นบัญชีไว้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2557

2. คุณสมบัติทั่วไป 
     2.1 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย บิดา มารดา จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรร์ ถึง 29 ปี บริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2540 – 2528)
     2.3 ไม่รับบุคคลที่เกิ ปี พ.ศ. 2538  ที่จะได้รับหมายเรียกในปี พ.ศ. 2558 และไม่รับบุคคลที่เหิด พ.ศ. 2537 ที่จะเข้ารับการตรวจเลือเป็นทหารกองประจำการในเดือน เมษายน 2558  ยกเว้นผู้ที่สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และได้นำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว
     2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
     2.5 คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร    จำนวน 2 ฉบับ
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร    จำนวน  2 ฉบับ
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  มารดา ผู้สมัคร   จำนวน 1 ฉบับ
     3.4 สำเนาประกาศนียบัตรทางการศึกษษ    จำนวน   1 ฉบับ
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมก ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2 รูป
     3.6 สำเนาทางทหาร (สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 ) จำนวน 1 ฉบับ
     3.7 ใบรับรองแพทย์ทหาร จากโรงพยาบาลทหาร และความเห็นแพทย์จะต้องระบุด้วยว่า “ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” ออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน ( อนุโลมให้นำมาหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว ) 
     3.8 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 

4. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
     เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2557  เวลา 08.00 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ ที่ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2  ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311  ค่าสมัคร 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้ที่สิทธิ์สอบ วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

5. วันเวลา สถานที่สอบ  
     สอบวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 07.00 น. ที่ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2  ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

6. เกณฑ์การสอบ
     6.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่งระยะ 2 กิโลเมตร) คิดเณฑ์คะแนนตามที่กองทัพบกกำหนด
     6.2 สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไป บุคคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถพิเศษ
     6.3 การพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจประวัติอาชญากร เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

7. ผู้ผ่านการสอบ จะได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานจะได้รับเงินเดือนกับค่าครอชีพ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครสอบทหารพราน จำนวนมาก [ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 ก.ย. 57]