กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 77 อัตรา [บัดนี้ – 31 ก.ค.57]

เปิดอ่าน 1,036 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 77 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง เสมียน , พลสูทกรรม , ผบ.ชุดปฏิบัติการ  จำนวน 29 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พลขับ    จำนวน 37 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างยนยนต์ล้อ    จำนวน 5 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   จำนวน 2 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง ช่างภาพ  จำนวน 1 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม  จำนวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง พลสารวัตร   จำนวน 2 อัตรา
**  รายละเอียดแต่ละตำแหน่งดูที่ภาคผนวก ก.

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1  บิดา มารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน / นายสิบกองหนุน
2.3 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จับจนถึงวันที่รับสมัคร (เกิด พ.ศ. 2527-2539)
2.4 ตำแหน่ง พลขับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์  (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2537)
2.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.7 มีคุณวุฒิการศึกษาดังนี้
2.7.1 ตำแหน่ง เสมียน สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.7.2 ตำแหน่ง พลขับ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.7.3 ตำแหน่ง ช่างภาพ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.7.4 ตำแหน่ง ยานยนต์ล้อ  สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
2.7.5 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อม
2.7.6 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.7.7 ตำแหน่ง พลสารวัตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องมีส่วนสุงตั้งแต่ 168 ซม. ขึ้นไป
2.8 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูภาคผนวก ข.

3. หลักฐานการสมัครสอบ
3.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา
3.3 ใบสำคัญทางทหาร  สด.8 , สด.43 หรือประวัติทหารบก หรือ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 หลักฐานแสดงการศึกษา
3.5 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.6 ใบสำคัญความเห็นแทพย์ (แบบ ทบ.466-620)  จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)

4. การรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.00 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือที่  www.army3.mi.th

5. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โทร 055-241842 หรือ 055-245070-79 ต่อ 73322, 73334  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศสมัคร  กองทัพภาคที่3 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 77 อัตรา [บัดนี้ – 31 ก.ค.57]