กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการทหารพรานหญิง จำนวน 2 อัตรา [ 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2558]

เปิดอ่าน 17,496 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการทหารพรานหญิง

กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการทหารพรานหญิง

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง และอาสาสมัครทหารพรานหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (อัตราสิบเอก)  จำนวน 1 อัตรา
     1.2 ตำแหน่ง  เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 (อัตราสิบเอก)  จำนวน  1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 ผู้สมัคร บิดา  มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.2 เป็นบุคคลพลเรือนหญิง หรืออาสาสมัครทหารพราน (หญิง) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
     2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
     2.5 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

3. หลักฐานการสมัคร 
     3.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสม้ครได้ในวันสมัคร)
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา
     3.3 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620)  จากแพทย์ทหารประจำการ
     3.4 หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
     3.5 รูป่ายขนาด 1 นิ้ว ถ้ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 

4. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
     4.1 ภาควิชาการ  (50  คะแนน)  ความรู้ทั่วไป และ ระเบียบงานสารบรรณ
     4.2 ภาคปฏิบัติ ( 50 คะแนน) พิมพ์ดีดีภาษาไทย จับความเร็ว  Microsoft word  Microsoft excel   สอบสัมภาษณ์  และทดสอบร่างกาย

5. กำหนดการรับสมัครและการสอบ
     5.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่  29  ม.ค. ถึง  4 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 – 16.00 ( วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00)  ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
     5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
     5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก   13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายละเอียด ระเบียบการกองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการทหารพรานหญิง จำนวน 2 อัตรา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการทหารพรานหญิง จำนวน 2 อัตรา [ 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2558]