กองทัพเรือจะเปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา [ บัดนี้ถึง 13 ส.ค. 2557]

เปิดอ่าน 2,664 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

กองทัพเรือเตรียมเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557  โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา
       ระดับปริญญาโท จำนวน  2 อัตรา สำหรับผู้ที่จบสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ จบสาขาสาขาคณิตศาสตร์
       ระดับปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา สำหรับผู้ที่จบในสาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)  ผู้ที่จบในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)  ผู้ที่จบในสาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร (4 อัตรา)  ผู้ที่จบในสาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ( 1 อัตรา)  ผู้ที่จบในสาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา) ผู้ที่จบในสาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา)   ผู้ที่จบสาขา ภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา) ผู้ที่จบในสาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา) ผู้ที่จบในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2 อัตรา) ผู้ที่จบในสาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา) และผู้ที่จบในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
1.2 ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สำหรับผู้ที่จบสาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง)
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา  6 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)

กองทัพเรือประกาศรับสมัครสอบทหาร

กองทัพเรือประกาศรับสมัครสอบทหาร

2. คุณสมบัติ
2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557  สำหรับตำแหน่งในระดับสัญญาบัตร
2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับตำแหน่งในระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

3. กำหนดการสมัคร
3.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671 ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ และ ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 – 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

รายละเอียดเพิ่มเติม  กองทัพเรือเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพเรือจะเปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา [ บัดนี้ถึง 13 ส.ค. 2557]