กองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลบรรจุรับราชการทหาร 48 อัตราในเดือนกรกฎาคมนี้

เปิดอ่าน 1,813 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพเรือ

1. คุณวุฒิและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

     ชั้นสัญญาบัตร (เรือตรี) จำนวน 17 อัตรา
1.1. ตำแหน่ง : ประจำแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

             จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
             เพศ : ชาย หรือหญิง
     1.2. ตำแหน่ง : นายทหารเครือข่าย แผนกควบคุมเครือข่าย กสท.ศทส.สสท.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
             เพศ : ชาย หรือหญิง
1.3. 
ตำแหน่ง : ประจำแผนกเบิกจ่าย กคง.กง.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี การบัญชี บัญชีและการเงิน บัญชีบริหาร การสอบบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
             เพศ : ชาย หรือหญิง
    1.4. ตำแหน่ง : ประจำแผนกเงินเดือน กงต.กง.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี การบัญชี บัญชีและการเงิน บัญชีบริหาร การสอบบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
             เพศ : ชาย หรือหญิง
     1.5. ตำแหน่ง : นายทหารบัญชี แผนกการเงิน บก.กองบิน2 กบร.กร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี การบัญชี บัญชีและการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร
             เพศ : ชาย หรือหญิง
     1.6. ตำแหน่ง : ประจำแผนกวิชาการ กกร.สตน.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี การบัญชี บัญชีและการเงิน บัญชีบริหาร การสอบบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
             เพศ : ชาย หรือหญิง
     1.7. ตำแหน่ง : นายทหารพระธรรมนูญ แผนกกฎหมายปฏิบัติงานทางทหาร กฎก.สธน.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
             เพศ : ชาย หรือหญิง
     1.8. ตำแหน่ง : ประจำแผนกการท่า บก.กทส.ฐท.สส.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาสถิติ สถิติศาสตร์ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
             เพศ : ชาย หรือหญิง
1.9. 
ตำแหน่ง : นายทหารแผนงาน กรก.อจปร.อร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
             คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
             เพศ : ชาย
     1.10. ตำแหน่ง : นายช่าง แผนกออกแบบกลจักร กอป.อจปร.อร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
                คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
                เพศ : ชาย
     1.11. ตำแหน่ง : ประจำแผนกแผนและโครงการ ศภษ.ยศ.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
                คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ
                เพศ : ชาย หรือหญิง
1.12. 
ตำแหน่ง : ครูวิชาภาษา แผนกวิชาสามัญ กศษ.รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
                คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ
                เพศ : ชาย หรือหญิง
1.13. 
ตำแหน่ง : นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา แผนกวิทยาการ กวก.ขส.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
                คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาการวัดผลการศึกษา
                เพศ : ชาย หรือหญิง
1.14. 
ตำแหน่ง : ประจำหมวดวิชาสามัญ แผนกศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
                คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ
                เพศ : ชาย หรือหญิง
1.15. 
ตำแหน่ง : อศจ. แผนกอนุศาสนาจารย์ กท.ฐท.สส.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา ร.อ.)
                คุณวุฒิ : ป.ตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรบัณฑิต หรือเปรียญธรรม 9 ประโยค
                เพศ : ชาย
1.16. 
ตำแหน่ง : อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา น.ต.)
                คุณวุฒิ : ป.โท คณิตศาสตร์
                เพศ : ชาย หรือหญิง
      1.17. ตำแหน่ง : อาจารย์ ฝศษ.รร.นร.
จำนวน : 1 อัตรา (อัตรา น.ต.)
               คุณวุฒิ : ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ
               เพศ : ชาย หรือหญิง

ชั้นประทวน (จ่าตรี) จำนวน 31 อัตรา
    1.18. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประวัติ แผนกทะเบียนประวัติ กทพ.กพ.ทร., เสมียน แผนกทะเบียนประวัติ กทพ.กพ.ทร., เสมียน แผนกบำเหน็จความชอบ กสม.กพ.ทร.,
จำนวน : 6 อัตรา (อัตรา น.ต.)
              คุณวุฒิ : ม.6 หรือเทียบเท่า
              เพศ : หญิง
    1.19. ตำแหน่ง : จะบรรจุในตำแหน่งอัตราของสายวิทยาการการเงิน
จำนวน : 25 อัตรา (อัตรา น.ต.)
              คุณวุฒิ : ปวส.การบัญชี
              เพศ : ชาย หรือหญิง

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
2.1. ชั้นสัญญาบัตร รับอายุ 18-35 ปี ชั้นประทวน รับอายุ 18-30 ปี
2.2. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. หญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
2.3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด


3. กำหนดการรับสมัครเบื้องต้น
     3.1 รับสมัครคัดเลือก 1-13 ส.ค. 57 ด้วยตนเอง ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
3.2 สอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 57 ร.ร.นายเรือ สมุทรปราการ

3.3 สอบภาคปฏิบัติตำแหน่ง อาจารย์ ครู และอนุศาสนาจารย์ หรืออื่นๆที่กำหนด ตั้งแต่ 24-25 ส.ค. 57
3.4 ประกาศผลภาควิชาการ 5 ก.ย. 57
3.5 ผู้ผ่านการสอบรอบแรก ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลทหารเรือ บางนา กรุงเทพ ตั้งแต่ 8-9 ก.ย. 57
3.6 ผู้ผ่านการสอบรอบแรก เข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ 10-12 ก.ย. 57
3.7 ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย 19 ก.ย. 2557

4. วิชาที่สอบ
4.1. คุณวุฒิตามวิชาชีพเบื้องต้น 300 คะแนน
4.2. ภาษาไทย 100 คะแนน
4.3. ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

*** ปล. เป็นข้อมูลยังไม่มีการปรกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลบรรจุรับราชการทหาร 48 อัตราในเดือนกรกฎาคมนี้