กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจะเปิดรับสมัครสอบนายตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 40 อัตรา [20 พ.ย. – 15 ธ.ค.57 ]

เปิดอ่าน 1,497 views

แชร์ข่าวนี้

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจะเปิดรับสมัครสอบนายตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 40 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

1. ตำแหน่ง  นายตำรวจสัญญาบัตร  จำนวน 40 อัตรา  เพศชาย รับ 30 อัตรา   เพศหญิง รับ 10 อัตรา

2. คุณสมบัติ
     2.1. สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์   โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา ครบทุกลักษณะ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ และ กฎหมายลักษณะพยาน   ทั้งนี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญาดังกล่าว หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒินั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้
     2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
     2.3 เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.   เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม
     2.4 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันที่หน่วยรับผิดชอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันกำหนด

3. แนวข้อสอบ
3.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( 40 คะแนน)
3.1.1 ความสามารถทั่วไป  จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรุ้ความสามารในการคิดเชิงเหตุผล ความชิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือ ทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล  ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิตรรกะ อุปมาอุปไมย  อนุกรมและมิติสัมพันธ์  ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวณขั้นพื้นฐาน  เปอร์เซ็นต์  ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางค์  การแก้สมการและอสมการ เซต กรรกศาสตร์  และสถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย
3.1.2 ภาษาไทย  จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ  สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย  กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือจากบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ
3.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( 110 คะแนน )
3.2.1 ประมฎหมายอาญา   จำนวน 30 ข้อ
3.2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   จำนวน 30 ข้อ
3.2.3 กฎหมายลักษณะพยาน   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)  จำนวน 20 ข้อ
3.2.4 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   20 ข้อ
3.2.5 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตจิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554  จำนวน 10 ข้อ 

รายละเอียดเพิ่มเติม   กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจะเปิดรับสมครสอบตำรวจสัญญาบัตร 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจะเปิดรับสมัครสอบนายตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 40 อัตรา [20 พ.ย. – 15 ธ.ค.57 ]