กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 22 อัตรา [15-19 ก.ย.57]

เปิดอ่าน 1,891 views

แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน จำนวน 24 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 รอง ผบ.หมู่ สนับสนุน ร้อย.บร.กบก.สน.บก.บก.ทท. (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
     1.2 รอง ผบ.หมู่ มว.ปล.ร้อย.รวป.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท (อัตรา ส.อ.) จำนวน 22 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
     2.2 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.3 บิดา มารดาของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
     2.4 มีอวัยวะรูปร่าง  ลักษณะท่างทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นนายทหาร
     2.5 ไม่มีรอยสักที่ปรากฎเห็นเด่นชัดนอกร่มผ้า , สายตาไม่ผิดปกติ ,ไม่บอดสี, ไม่เเป็นโรคเท้าแบน ,และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
     2.6 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18-25  กก./ตร.ม และเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (36 นิ้ว)
     2.7 สำหรับพนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจำ และพลอาสาสมัครในสังกัดส่วนราชการ กระทรวงกลาโหมที่จะสมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดก่อน (ให้นำหลักฐานมาด้วย)

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1 เพศชาย 
     3.2 นขท.ภาคสมทบ , อาสาสมัครทหารพราน และบุคคลพลเรือน ที่มีสถานเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ปลดประจำการแล้ว) 
     3.2 ผู้สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
     3.3 มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
     3.4 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
     4.1 ใบสมัครสอบ
     4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกนั และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  จำนวน 3 รูป 
     4.3 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
     4.4 หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา)  หากใช้คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สมัคร จะได้รับเงินเดือนเท่าคุณวุมิ ม.6   พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
     4.5 ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรองรับ เพื่อแสดง วัน เดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
     4.6 หลักฐานทางทหาร สด.8 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. กำหนดการรับสมัคร
      ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบด้วนตนเอง ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00. น.  ณ ฝ่ายสนับสนุนศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 
     5.1 การตรวจร่างกายทั่วไป  ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ  กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 
     5.2 การสัมภาษณ์  ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. – 16.00  น. ณ  กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  เป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลด้านปฏิญาณ ไหวพริบ บุคลิก  ลัษณะ 
     5.3 การทดสอบสมถรรภาพร่างกาย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 ดำเนินการทดสอบเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น  ประกอบด้วย 4 สถานี ดังนี้
– ดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที
– ลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที
– วิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร
– ว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร
     ***  การแต่งกาย ชุดกีฬา (เสื้อยืด กางเกงขาสั้น) และเตรียมชุดว่ายน้ำมาผลัดเปลี่ยนด้วย 
     5.4 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ ในวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 ณ  กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  หรือ ทาง www.rtarf.mi.th 
     5.5 สอบภาควิชาการในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ  กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.    
     –  การสอบภาควิชาการใช้ความรู้ระดับ ม.6 ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป
     *** การแต่งกายสำหรับผู้ที่สอบภาควิชาการ ชุดสุภาพหรือชุดปฏิบัติราชการ 

6. สอบถามเพิ่มเติม
     – สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ   การตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบภาควิชาการ และการประกาศผลสอบรอบแรกและรอบสุดท้ายได้ที่  กรมกำลังพลทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  โทร 02-575-6073 และ 02-572-1132 
     – สอบถามเกี่ยวกับการตรวจร่างกายทั่วไป   การสอบสัมภาษณ์  และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้ที่  สำนักงานกองบัญชาการ   กองบัญชาการกองทัพไทย (อาคารตรงข้ามสระว่ายน้ำ) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  โทร 02-575-6063 และ 02-572-1139

ข้อมูลเพิ่มเติม  กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 22 อัตรา [15-19 ก.ย.57]