กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2558 จำนวน 136 อัตรา [17-30 เม.ย.58]

เปิดอ่าน 35,377 views

แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปี 2558 จำนวน 136 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2558 จำนวน 136 อัตรา [17-30 เม.ย.58]

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
     1.1 นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
     1.2 นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้ง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 
     – มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำหรับผุ้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2523 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540)
     – มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผุ้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2528 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงาน พลขับรถ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 2810) จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2528 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2536)
     2.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการปี 2558
     2.3 เป็นผู้มีมคุณวุฒิทางการศึกษา / สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตาที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
     2.4 มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
     2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่างทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นดรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ภาคผนวก ค. )
     2.6 เพศชายจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร เว้นผู้สมัครในกลุ่่มวิทยากร (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 1316) ผุ้สมัครจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
     2.7 มีดัชนีความหนาของร่งากาย ไม่เกิน 30 กก.ต่อ ตร.ม.

3. การสมัครสอบ
     กองบัญชาการกองทัพทไทย เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่  http://www.ratrf.mi.th   หรือ http://www.application.rtarf.mi.th  ตลอด 24 ชม. (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

4. การสอบภาควิชาการ  สอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด  
     – เวลา 13.00 น. – 14.30 น. สอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
     – เวลา 15.00 น. – 16.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
    เว้นกลุ่มงานพระธรรมนูญ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 0203) , กลุ่มงานการแพทย์ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 1417) และ กลุ่มงานนักดนตรี (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 3012) ให้ตรวจสอบรายละเอียดจากระบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. (ไมเว้นวันหยุดราชการ)  ที่ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจังวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร 02-575-6357 , 02-575 6359, 062-580-4537 และ 062-580-4538 
  ตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ  การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการประกาศผลสอบ (เฉพาะเวลาราชการ)  ที่ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร 02-575-6073 และ 098-8352-7060
การตรวจโรค (เฉพาะเวลาราชการ)  ที่ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. โทร 02-586-7360  และ 02-963-6106

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2558 จำนวน 136 อัตรา [17-30 เม.ย.58]

ดาวน์โหลดระเบียบการกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2558 จำนวน 136 อัตรา [17-30 เม.ย.58]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2558 จำนวน 136 อัตรา [17-30 เม.ย.58]