กองบัญชาการช่วยรบที่1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา [ 8 -19 ก.ย. 57 ]

เปิดอ่าน 952 views

แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการช่วยรบที่1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กองบัญชาการช่วยรบที่1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ด้วยกองบัญชการช่วยรบที่ 1 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล  (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
    1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635)  มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
     1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุฒิส่วนหน้า  ร้อย.ชบร.2 พัน.ชบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
     1.5 ตำแหน่ง  เสมียนส่งกำลัง (กท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2-4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2-4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกำลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
     1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบำรุง มว.บริการ ร้อย.บก.พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
     1.7 ตำแหน่ง  ช่างยนยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1  จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ในวันรับสมัคร) 
     2.3 ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกเป็นคนจำนวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป ขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป
     2.4 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จำกัดอยู่ในคนจำนวกที่ 2 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีรอบอก  75/78 เซนติเมตรขึ้นไป 
     2.5 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนที่เกิดในปี 2537 ซึ้งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารประจำการ
     2.6 เพศหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1 สำเร็จการศึกาาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     3.2 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ ,ช่างซ่อมยานยนต์,ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล และช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รับผุ้ที่จบสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชเครื่องกล
     3.3  ตำแหน่งช่าง เชื่อม รับผู้ที่จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เช่ล สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ , สาขาวิชาโลหะแผ่น ,สาขาวช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น
     3.4 ตำแหน่ง  เสมียนส่งกำลัง  รับผู้ที่จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
     4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     4.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
     4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ฉบับ
     4.4 สำเนาใบสุติบัตรของผู้สมัคร  จำนวน 1 ฉบับ
     4.5 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนั้งสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
     4.6 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 5  ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ,สด.8 จำนวน 1 ฉบับ
     4.7 บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้  สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และ ขนาดรอบอก) จำนวน 1 ฉบับ
     4.8 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ประจำการทหาร (ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 1 ฉบับ
     4.9 รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 3 X 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป 
   ***  ให้ผู้สมัครนำหลักฐานตัวจริงไปแสดงในวันที่สมัครด้วย และจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบแล้วเท่านั้น  

5. กำหนดการรับสมัคร
     5.1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อสมัครด้วนตนเองในวันและเวลาราชการ  ณ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  30240 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 ( เตรียมค่าใช้จ่ายทางธุรการ 100 บาท)
     5.2 สอบคัดเลือกรอบแรกภาควิชาการ ในวันที่ 23 กันยายน 2557 (ภาคเช้า)  ณ อาคารสโมสรเฮะกับฉัน กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  30240 การแต่งกาย ชุดสุภาพ
     5.3 การทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน 2557 (ภาคบ่าย) 
     5.4 ประกาศผลสอบวันที่ 26 กันยายน 2557  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  เวลา 11.00 น. และรายงานตัวรับฟังคำชี้แจงเวลา 14.00 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 

6. รายละเอียดการสอบ
     6.1 ภาควิชาการ (รอบแรก)
– 
กลุ่มงานเทคนิคทุกตำแหน่ง ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)) และความรู้ทั่วไป

– เวลา 0800 – 0830 ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
– เวลา 0830 – 0900 รับฟังคาชี้แจง
– เวลา 0900 – 1200 สอบภาควิชาการ
– เวลา 1200 – 1300 พักรับประทานอาหาร
     6.2 ภาคปฏิบัตร (รอบสอง)
– ตำแหน่ง เสมียนส่งกาลัง ทดสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายงานตัว ณ กองกาลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เวลา 1300 การแต่งกาย ชุดสุภาพ
– ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างซ่อมยานยนต์, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล และ ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ ทดสอบความรู้ทางช่างยนต์เบื้องต้น รายงานตัว ณ อาคารสโมสรเธอกับฉัน เวลา 1300 การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานช่าง
– ตำแหน่ง ช่างเชื่อม ทดสอบความรู้ทางช่างโลหะ รายงานตัว ณ กองซ่อมบารุง กองพันซ่อมบารุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานช่าง

รายละเอียด กองบัญชาการช่วยรบที่1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบัญชาการช่วยรบที่1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา [ 8 -19 ก.ย. 57 ]