กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลเรือนสอบราชการทหาร จำนวน 16 อัตรา [2-6 ก.พ.58]

เปิดอ่าน 3,778 views

แชร์ข่าวนี้

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองรับสมัครสอบทหาร

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองรับสมัครสอบทหาร

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 16 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640)  จำนวน 12 อัตรา
     1.2 เสมียนธุรการกำลังพล (ชกท.716)   จำนวน 2 อัตรา
     1.3 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)   จำนวน  2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 ผู้สมัครตำแหน่งพลขับ ต้องเป็นทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
     2.2 ผู้สม้ครตำแหน่ง  เสมียนธุรการกำลังพล  ต้องเป็นทหารกองหนุนอายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
     2.3 ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ รับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชา ช่างยนต์ 
     2.4 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
     2.5 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
     2.6 กำลังพลที่สอบบรรจุได้จะปรับย้ายภายในหน่วยต้องรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรับย้ายนอกหน่อยต้องรับราชการ 3 ปี

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
     3.2 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมฉบับจริง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  (ทร.14) ของผู้สมัคร บิดา และมารดา
     3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขาด  2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
     3.5 ใบสำคัญทางทหาร (สด.8) และทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) พร้อมฉบับจริง
     3.6 สำเนาประวัติทหารบก (ทบ.100-075) พร้อมฉบับจริง
     3.7 หนังสือรับรองความประพฤติ จากหน่วยสุดท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือน
     3.8 ใบรับรองแพทย์ ากแพทย์ทหารประจำการ
     3.9 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหารต้องมีหนังสือรับรองวิทยาฐานะและคำสั่งแต่งตั้งยศ แนบมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
     3.10 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  ใบมรณบัตรกรณีบิดา / มารดา เสียชีวิต
     3.11 ค่าสมัครจำนวน 150 บาท

4. กำหนดการและวันสถานที่สมัคร
     4.1 รับสมัครที่ ห้องโถง ด้านทิศมต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  โทร 056-719697-701 ต่อ 70112 , 70122 
     4.2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น.
     4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

5. วิชาที่สอบคัดเลือก
     5.1 ตำแหน่ง พลขับ  สอบวิชายายนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร   วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วิชาความรู้ทั่วไป และประวัติศาสตร์ชาติไทย
     5.2 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกำลังพล   สอบวิชาการปฏิบัติคอมพิวเตอร์  Microsoft word, Microsoft excel   วิชาระเบียนงานสารบรรณ  วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตนต้น ขึ้นไป  วิชาความรู้ทั่วไปและประวัติศาสตร์ชาติไทย
     5.3 ตำแหน่ง ช่างยนยนต์ล้อ   สอบวิชาข่างยนต์ ระดับ ปวช.  วิชาภาษาไทย  วิชาความรู้ทั่วไปและประวัติศาสตร์ชาติไทย

** วิชาความรู้ทั่วไป จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และไทยรัฐ ในห้วงระยะเวลาวันที่ 2 ก.พ. 58 ถึง 16 ก.พ. 58 
*** วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพล  กองพลทหารม้าที่ 1 โทร 056-719697 – 701 ต่อ 70112

รายละเอียดเพิ่มเติม  ระเบียบการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลเรือนสอบราชการทหาร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลเรือนสอบราชการทหาร จำนวน 16 อัตรา [2-6 ก.พ.58]