กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 20 ม.ค. – 10 ก.พ. 2558]

เปิดอ่าน 917 views

แชร์ข่าวนี้

 

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบพนักงาน

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครสอบพนักงานราชการ

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครสอบพนักงานราชการอง

นราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือน ชาย หรือ หญิง  มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี  (ถ้าใช้วุฒิปริญญาตรีต้องไม่ขอใช้สิทธิ์)
     2.3 มีสัญชาติไทย  โดยกำเนิด หากบิดาเป็นข้าราชการทหารประจำการ มารดาไม่มีสัญชาติไทยได้
     2.4 มีร่างกายแข็.แรงสมบูรณ์  ไม่ขัดต่อการรับราชการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการรับพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไข
     2.5 งดรับพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2537 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการใน เม.ย. 2558 
     2.6 งดรับบรรจุบุคคลพเรือนที่มีประวัติคดีอาญาโดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท  หากตรวจสอบพบภายหลังจะถูกถอดสิทธิ์ทันที
     2.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง  และไม่มีรอยสักตามร่างกาย  ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด  ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
     3.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ตามคุณวุฒิของตำแหน่ง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) ของผู้สมัคร บิดา และมารดา  หากบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นำใบมรณบัตรมาแสดงด้วย  พร้อมฉบับจริง
     3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป 
     3.5 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจำการ
     3.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  และชื่อสกุล  เป็นต้น
     3.7 ค่าสมัคร 150 บาท   

4. กำหนดการและสถานที่
     4.1 รับสมัครที่ ห้องโถง  ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โทร 056-719697 -701  ต่อ 70112, 70122
     4.2 รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่  20 มกราคม พ.ศ.2558 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 08.00-16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) 
     4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

5. วิชาที่สอบ
     5.1 วิชาการบัญชีเบื้องต้น,  วิชากการปรับปรุงบัญชี
     5.2 พิมพ์ดีดี (คอมพิวเตอร์ โปรแกรม excell)
     5.3 ความรู้ทั่วไป  ( จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  และไทยรัฐ  ในห้วงระยะเวลา วันที่ 21 มกราคม 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพล  กองพลทหารม้าที่ 1 โทร 056-719697 -701  ต่อ 70112, 70122

ระเบียบการกองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 20 ม.ค. – 10 ก.พ. 2558]