กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 4 อัตรา [ 3-17 ส.ค.58 ]

เปิดอ่าน 12,532 views

แชร์ข่าวนี้

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน / ทหารกองหนุน เพื่อสอบราชการทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก)  จำนวน 4 อัตราดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , ชกท.711 )
1.2 ตำแหน่ง ช่างเขียน  (ชกท.810)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีบิดามารดา ที่มัสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันสมัคร
2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.5 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
2.6 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร (รับรับแบบฟอร์มได้ในวันสมัคร)
3.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาของผู้สมัคร
3.4 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) และสำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3)
3.5 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทฐ.100-075)
3.6 ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) หรือ สด.9)
3.7 หนังสือสำคัญประจำตัวรับรองวิทยฐานะ รด.ปี3 , ปี 5
3.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
3.9 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี
3.10 ใบรับรองแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ รพ.ค่ายทหาร ไม่เกิน 6 เดือน)
3.11 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
3.12 หลักฐานขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)

4. วิชาที่สอบ
4.1 วิชาความรู้ทั่วไป  25 คะแนน
4.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน
4.3 พิมพ์ดีดีภาษาไทย 20 คะแนน
4.4 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
4.5 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน

5. การรับสมัคร
5.1 จำหน่าวยใบสมัครที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่
5.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในเวลาราชการ ใบสมัครชุดละ 100 บาท
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ กองพลทหารราบที่ 7

6. ติดต่อสอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติม
 ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารรราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 053-298817 ต่อ 75409 ในวันและเวลาราชการ

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 4 อัตรา [ 3-17 ส.ค.58 ]กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 4 อัตรา [ 3-17 ส.ค.58 ]กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 4 อัตรา [ 3-17 ส.ค.58 ]กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 4 อัตรา [ 3-17 ส.ค.58 ]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 4 อัตรา [ 3-17 ส.ค.58 ]