กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารประทวน ประจำปี 2558 [9-20 มี.ค.58]

เปิดอ่าน 9,925 views

แชร์ข่าวนี้

กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

ด้วยกองพลพัฒนาที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกบรรจะเข้ารับราชการทหารเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2558  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง  พลวิทยุ (ชกท.051) บก.ร้อย.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.402 (อัตรา ส.อ.)  จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือกล (ชกท.622) ดอนซ่อมบำรุง  ร้อย.ช.คม.ช.พัน 402 (อัตรา ส.อ.)  จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.402 (อัตรา ส.อ.)  จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท. 640) บก.ร้อย.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.402 (อัตรา ส.อ.)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1  เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือ อส.ทพ. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.2 ผู้สมัคร  บิดา  มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.3 ไม่รับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2536-2537 และต้องเป็นผุ้เข้ารับราชการทหารประจำการ ตาม พ.ร.บ.ทหาร
2.4 มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นดรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการทหาร
2.5 ตำแหน่ง พลขับ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทหารบก
2.6 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยต้องโทษคดีอาญาโดยคำพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และเป็นผุ้เลื่อมใสในการปกครอบในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลวิทยุ  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไป และเป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1 ) หรือ อส.ทพ.บุคคลพลเรือนที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
3.2 ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือกล   ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวช.) สาขากล, ช่างเครื่องมือกล ขึ้นไป  และเป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1 ) หรือ อส.ทพ.บุคคลพลเรือนที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5
3.3 ตำแหน่ง พลขับรถ   ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และเป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1 ) หรือ อส.ทพ.บุคคลพลเรือนที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5  และ มีใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 4 ฉบับ
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา  พร้อมสำเนา จำนวน 4 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 4 ฉบับ
4.4 ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) พร้อมสำเนา 4 ฉบับ
4.5 พลเรือนที่ยังไม่ครบเกณฑ์ทหารใช้ใบสำคัญ สด.9 พร้อมสำเนา 4 ฉบับ
4.6 ผุ้ผ่านการตรวจเลือกทหารใช้ใบรับรองการตรวจเลือก  พร้อมสำเนา  4 ฉบับ
4.7 หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้ายโดผผู้บังคับระดับกองพันขึ้นไป พร้อมสำเนา 4 ฉบับ
4.8 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.566-620) พร้อมผลการตรวจเลือด โดยโรงพยาบาลทหารเท่านั้น แพทย์ระบุว่า ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนา 4 ฉบับ
4.9 สำเนาประวัติทหารบก จำนวน 4 ฉบับ
4.10 รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวไม่สวมหมวกและแว่นตา  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
4.11 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ สกุล  ใบมรณบัตรของบิดา  มารดา  (ถ้ามี)
4.12 หลักฐานใบขับขี่รถยนต์ พร้อมนำเนา 4 ฉบับ
4.13 ใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบถ้วน พล.พัฒนา 4 ไม่รับสมัคร

5. กำหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 20 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการเท่านั้น เวลา 08.30-16.00 น. ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพลกองพลพัฒนาที่ 4

กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารประทวน ประจำปี 2558

 

กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารประทวน ประจำปี 2558

 

กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารประทวน ประจำปี 2558

 

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารประทวน ประจำปี 2558 [9-20 มี.ค.58]