กองพันจู่โจมเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 164 นาย [ 2 – 12 ต.ค. 57]

เปิดอ่าน 2,608 views

แชร์ข่าวนี้

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชีการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชีการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน  จำนวน 164 นายรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง  ทหารกองประจำการ (อาสามัคร) รุ่นที่ 25  จำนวน 164 อัตรา  

2. คุณสมบัติ
     2.1 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.2 เป็นทหารกองเกิน เพศชาย อายุ 18-25 ปี
     2.3การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     2.4 มีร่างกายแข็งแรง  ใจถึง  
     2.5 รับผู้สูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา พร้อมตัวจริง
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
     3.3 สำเนา สด.9 หรือ สด. 43 พร้อมตัวจริง
     3.4 สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
     3.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
     3.6 ใบสำคัญสมรศ (ถ้ามี)
     3.7 สำเนาวุฒิการศึกษา
     3.8 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
     4.1 ทดสอบร่างกาย  วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา  08.00 – 12.00 น.
     4.2 ประกาผลชั้นที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น.
     4.3 ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น.
     4.4 สัมภาษณ์ / ตรวจโรค  วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น.
     4.5 ประกาศผลครั้งสุดท้าย  วันที่ 16 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 น.
     4.6 รายงานตัวเข้ารับการฝึก  วันที่ 1 พฤศจิการยน  2557  เวลา 08.00 – 16.00 น.

5. วัน เวลา รับสมัคร
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2557 ณ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 
6. ติดต่อสอบถาม   กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 036-412668 , 084-8798105 , 089-0902004

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชีการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน  กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชีการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพันจู่โจมเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 164 นาย [ 2 – 12 ต.ค. 57]