การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 60 จำนวน 123 อัตรา 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560

เปิดอ่าน 329 views

แชร์ข่าวนี้

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 60 จำนวน  123 อัตรา 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 60 จำนวน 123 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 60 จำนวน 123 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ ประกาศที่ ฝทม. 4/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ รวม 123 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  – คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางการเงิน หรือทางการตลาด ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี ตำแหน่ง นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟ้ากำลัง ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง วิวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญยาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 4 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
  – คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 17 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเลขานุการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชากาจัดการโลจิสตเิกส์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3 พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา
  **  กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศสามารถเทียบคุณวุฒิได้ที่ สำนักงาน ก.พ. เว็บไซต์ ww.ocsc.go.th คลิกที่ ระบบรับรองคุณวุฒิ จากนั้น คลิกที่ ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-accredititation และ ผู้ที่มีคุณวุฒิต่างประเทศ ต้องได้รับการพิจารณารับรอง โดยสำนักงาน ก.พ.
 2.  การรับสมัคร สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
 3. เงื่อนไขการสมัครสอบ
  – ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ไม่ได้ และการสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครแล้ว
  – ผู้สมัครต้องเป้นบุคคลผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการบรรจุ การแต่างตั้ง และการถอดถอนพนักงาน พ.ศ.2506 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกอบกับ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 และไม่มีลักษณะต้องห้าม คือไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันรับสมัคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 หรืออยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา และต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์
  – ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ กรณีที่ตรวจสอบในภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
  – ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จ และไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ การไฟฟ้านครหลวง จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวงทั้งสิ้น
 4. การดำเนินการสอบ กำหนดขั้นตอน ดังนี้
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ทาง www.mea.or.th
  – การสอบข้อเขียน คุณวุฒิที่ 1)-20) วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ประกาศผลการอสบข้อเขียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ทาง www.mea.or.th สำหรับคุณวุฒิที่ 21) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 21
  – การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop เฉพาะคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรีที่ผ่านเกรฑ์การสอบข้อเขียน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  – คุณวุฒิที่ 1)-20) ตรวจหลักฐานเอกสารผู้เข้าสอบ/ตรวจประวัติอาชญากรรม ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 สำหรับคุณซุฒิที่ 21) ตรวจประวัติอาชญากรรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 5. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสอบ การสอบข้อเขียน การทดสอบภาคปฏิบัติ กิจกรรม MEA Career Workshop และสอบสัมภาษณ์ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรเข้าสอบ มาแสดงในการสอบด้วย ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จาก www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์     การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

  1.  ประกาศารไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 60 จำนวน 123 อัตรา 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
  2. เว็บไซค์รับสมัคร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ค. -1 มิ.ย. 60 จำนวน 123 อัตรา 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560