คุณสมบัติของประกาศรับสมัครราชการทหาร ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เปิดอ่าน 1,122 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, พลร่มป่าหวาย, กรมรบพิเศษ

การประกาศรับสมัครราชการทหารของในแต่ละหน่วยจะกำหนดคุณสมบัติตามแต่ละหน่วย  ในส่วนของหน่วยบัญชากการสงคราพิเศษนี้ จำอ้างอิงคุณสมบัติของการประกาศรับสมัครราชการทหาร ปี 2557  ทั้งนี้ในแต่ละครั้งการกำหนดคุณสมบัติจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่ต่างกันมากหนัก

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจาการ หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์
1.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
1.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
1.4 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกาเนิดก็ได้
1.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
1.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
1.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
1.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา

ศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, พลร่มป่าหวาย, กรมรบพิเศษ

2. ข้อกำหนด
2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ  1.2  จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ 1.1 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการก็ได้
2.3 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
     3.1 ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
3.2 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
3.5 นำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3.6 หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.8) หรือหนังสือสำคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนำ สด.8 มาส่งได้
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว

4. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1 ภาษาไทย (25 คะแนน)
4.2 คณิตศาสตร์ (25 คะแนน)
4.3 วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน)
4.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)

5. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.1 ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
5.2 ลุก – นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
5.3 ดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
5.4 วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที (20 คะแนน)
5.5 ว่ายน้า 100 ม. ไม่เกิน 2.35  นาที (20 คะแนน)

6. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดหน่วย  ได้ที่กองกาลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒ หรือ ๐๘๔-๔๕๒๔๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

อ้างอิง  ประกาศรับสมัครราชการทหารหน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คุณสมบัติของประกาศรับสมัครราชการทหาร ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ