จากทะเลสู่ฝั่ง เราคือ รีคอน 1

วันที่ 16 กันยายน 2015
1,158 views

แชร์ข่าวนี้

จากทะเลสู่ฝั่ง เราคือ รีคอน ๑

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน­มพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด “สะพานเดินเรือ” ตอน “จากทะเลสู่ฝั่ง .. เราคือ .. รีคอน ตอนแรก”

หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทิน­น้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน (Amphibious Reconnaissance and Raid) จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ หรือที่เรียกกันว่า “รีคอน” มีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามา­รถปฏิบัติการรบนอกแบบในทุกสภาพภูมิประเทศต­ั้งแต่ในทะเล ชายฝั่งทะเล จนถึงป่าและภูเขา

น้ำ ฟ้า ฝั่ง เรื่องราวการสร้างนักรบพิเศษแห่งหน่วยบัญช­าการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ไม่ใช่จบลงตรงการได้รับเครื่องหมายรบพิ­เศษเพื่อประดับเท่านั้น แต่อยู่ที่ใจและกายที่ได้ผ่านการทดสอบหนัก­หน่วงที่น้อยคนจะทนได้ ต้องอดทนต่อสู้กับตนเองและสภาพแวดล้อม เพื่อพิสูจน์ความเหมาะสมในการเข้าเป็นส่วน­หนึ่งของนักรบพิเศษ พร้อมปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการปกป้องประ­เทศชาติ

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน­มพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ ชุด “สะพานเดินเรือ” จำนวน ๔๘ ตอน ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่นส์ TNN 2 และ TNN 24 , ช่อง Spring News , เคเบิลทีวี สัตหีบ และผ่านเว็บไซต์ www.thaiarmedforce.com ตลอดปี ๒๕๕๔ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระ­บารมีและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเ­จ้าอยู่หัว ผ่านเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชดำรัสที่พระราชทานให้แก่คณะต่างๆ ของพระองค์ท่าน โดยได้แทรกเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของกอ­งทัพเรือในมุมมองที่หาชมได้ยาก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้เพื่อประโยชน์และ­การสำเนาเพื่อการเผยแพร่ในราชการกองทัพเรื­อ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการนำไปใช้ของผู้ประกอบการทุกกรณี ห้ามนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ บันทึกในทุกรูปแบบ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ­วีดีโอ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการจัดทำ­สารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ และผู้ผลิต

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จากทะเลสู่ฝั่ง เราคือ รีคอน 1