ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักดนตรี(ชาย) และนักร้อง(หญิง) 2 อัตรา [ 3-25 ก.ค. 2557]

เปิดอ่าน 719 views

แชร์ข่าวนี้

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักดนตรี(ชาย) และนักร้อง(หญิง) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานราชการที่เปิดรับ
1.1 ตำแหน่ง นักดนตรี    หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เพศชาย) วุฒิการศึกษา ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท
1.2 ตำแหน่ง นักร้อง หมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เพศหญิง) วุฒิการศึกษา ม.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ 1,500 บาท

2.คุณสมบัติ
2.1 มีสัญชาติไทย  บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.3 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
2.4 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือ ปริญญาตรี หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.5 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับชั้น ปวช. สำหรับหรับตำแหน่งนักดนตรี  และสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 สำหรับตำแหน่ง นักร้อง  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าจะใช้วุฒิเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิไม่ได้
2.6 มีประสบการณ์และความรู้ตามแหน่งหน้าที่เป็นอย่งดี

3. หลักฐานประกาอบการสมัคร
3.1 หนังสือแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา  มารดา และสำเนา 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.5 ใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานแสดงว่าผา่นการคัดเลือกทหาร
3.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ออกไม่เกิน 1 เดือน
3.7 หลักฐานการทำงานหรือใบรับรองคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบ
4.1  ผู้ประสงค์สมัครสอบพนักงานราชการสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนอิสรภาพ  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนก ธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โทร. 0 2475 4650
4.2  ทดสอบความรู้ความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 257 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
4.3 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 11 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00 น. 

5. การสอบคัดเลือก
5.1 ทดสอบความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่
5.2 สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป

6.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนก ธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ   โทร. 0 2475 4650

รายละเอียดเพิ่มเติม    ฐานทัพเรือกรุงเทพประกาศเปิดรับสมัครกาศสอบตำแหน่งพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักดนตรี(ชาย) และนักร้อง(หญิง) 2 อัตรา [ 3-25 ก.ค. 2557]